สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 15/2559 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมใบกวาดตะกอนพร้อมชุดเฟืองขับ หมายเลขที่ 1 (SC1) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 3 20151103 20151118 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 14/2559 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ด้าน บริเวณป้ายใหญ่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 20151103 20151118 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 13/2559 ประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151102 20151124 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 12/2559 ประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151102 20151124 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 11/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 85 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 20151027 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 10/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20151026 20151110 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 9/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20151016 20151103 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 20151016 20151103 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 7/2559 สอบราคาจ้างทำอัฒจันทร์ที่นั่งพร้อมพนักพิง ติดตั้งสกอร์บอร์ดพร้อมโครงสร้าง เหล็กจัดเตรียมอุปกรณ์บริเวณปะรำพิธีการจัดงาน และไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปั่นไฟ ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 6/2559 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 5/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายสำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 4/2559 สอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 6 คนต่อเดือน 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 3/2559 ประมูลจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151012 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 2/2559 สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายใน และพื้นที่โดยรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 10 คน ประจำปี 2559 20151012 20151027 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2559 ประมูลจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151006 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2559 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2558 20151006 20151020 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2559 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2558 20151006 20151020 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 205/2558 สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา รองเท้า พร้อมถุงเท้า จำนวน 3 รายการ 20150930 20151015 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 204/2558 ประมูลจ้างเหมารถสองแถวรับ-ส่ง นักกีฬาโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150929 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 203/2558 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมออกแบบ (โครงสร้าง) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” โดยวิธีสอบราคา 20150924 20151009 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue