สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 30/2559 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลจำนวน 28,000 ชิ้น 20151216 20151230 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำเวทีสำหรับใช้ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อชั้นวางหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 29/2559 สอบราคาจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 37 รายการ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559) 20151209 20151223 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 28/2559 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 17 รายการ รวม 9,500 ชิ้น 20151209 20151225 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 27/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 4 รายการ 20151202 20151218 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 26/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 72 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 20151201 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 25/2559 ประมูลจ้างรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 11 คนต่อเดือน 20151124 20151217 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 24/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20151124 20151209 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาล คนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเลข 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างทำสูจิบัตร ID CARD และใบประกาศบียบัตร สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างติดตั้งจอ LED ถ่ายวีดีโอ บันทึกเทป รถโมบาย และกล้องวงจรปิด การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำพลุในพิธีเปิด-ปิด ในการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน (พิธีเปิด) การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2558 ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในการจัดโครงการงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue