สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 189/2558 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 188/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารด้านหลังอาคารเทศบาลนครนนทบุรีหลังเก่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 187/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ 20150825 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 186/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 185/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยพิชยนันท์ (สายเมน) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ 20150824 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 184/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยติวานนท์9 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 183/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบัวขวัญ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองบัวขวัญ ถึงหน้าวัดบัวขวัญ 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 182/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 2 (wwp2) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำพื้นที่ประชานิเวศน์ 3 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 181/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตักขยะ และเหล็ก Guild Rail สถานีสูบน้ำซอยทานสัมฤทธิ์ 10 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 180/2558 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรางระบานน้ำ บริเวณหน้าวัดบัวขวัญ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 179/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมใบกวาดตะกอนพร้อมชุดเฟืองขับ หมายเลข 1 (SC1) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 178/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชายคาบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 177/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 29 รายการ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 176/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ 20150820 20150904 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 175/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำคลองลำเสือตาย 20150818 20150902 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 174/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง กสท.นนทบุรี (ติวานนท์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 173/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ (โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 172/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 171/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 20150817 20150901 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 170/2558 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำสื่อผสมแบบมัตติมิเดียและออกแบบจัดทำโครงสร้างบูธโครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาลระดับประเทศ 20150817 20150901 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue