สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาบริเวณสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอล และสำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ”นครนนท์เกมส์” ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯส่งเสริมและพัฒนากีฬาความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 23/2559 สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 20151117 20151130 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกเลขที่ 5/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายลำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 22/2559 ประกวดราคาซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151111 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 21/2559 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151111 20151202 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 20/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ 20151111 20151202 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 19/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายลำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) (ครั้งที่ 2 ) 20151111 20151126 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 18/2559 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งธงญี่ปุ่นประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 200 ชุด 20151110 20151125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 17/2559 สอบราคาจ้างเหมายามรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 คนต่อเดือน 20151106 20151123 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 16/2559 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) 20151105 20151120 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 15/2559 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมใบกวาดตะกอนพร้อมชุดเฟืองขับ หมายเลขที่ 1 (SC1) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 3 20151103 20151118 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 14/2559 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ด้าน บริเวณป้ายใหญ่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 20151103 20151118 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 13/2559 ประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151102 20151124 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 12/2559 ประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151102 20151124 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 11/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 85 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 20151027 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 10/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20151026 20151110 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 9/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20151016 20151103 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 20151016 20151103 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue