สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 179/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมใบกวาดตะกอนพร้อมชุดเฟืองขับ หมายเลข 1 (SC1) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 178/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชายคาบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 177/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 29 รายการ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 176/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ 20150820 20150904 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 175/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำคลองลำเสือตาย 20150818 20150902 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 174/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง กสท.นนทบุรี (ติวานนท์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 173/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ (โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 172/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 171/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 20150817 20150901 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 170/2558 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำสื่อผสมแบบมัตติมิเดียและออกแบบจัดทำโครงสร้างบูธโครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาลระดับประเทศ 20150817 20150901 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 20150819 20150902 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 169/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำคลองบางบุนนาค 20150813 20150828 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 168/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางซื่อน้อย ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงประตูระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 167/2558 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้า จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 166/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางกระสอ ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนนนทบุรี 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 165/2558 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งระบบศูนย์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที 164/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 20150813 20150827 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 152/2558 ขยายระยะเวลาขอรับ/ ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 163/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150810 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 162/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20150810 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue