สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 149/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) 20150720 20150805 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 148/2558 สอบราคาจัดซื้อป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ครั้งที่ 2 20150720 20150805 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบงานระบบอาคารที่พักพนักงานเทศบาลทั่วไป (ครั้งที่ 2 ) 20150720 20150810 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 147/2558 ประมูลจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150720 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน 4 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150714 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 146/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) 20150714 20150729 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 145/2558 สอบราคาจ้างเหมาหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ 20150708 20150723 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 144/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 20150708 20150723 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 143/2558 สอบราคาจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน 3 เครื่อง 20150708 20150723 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 142/2558 สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 20150708 20150723 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 141/2558 สอบราคาจ้างทำอาหารโครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 20150708 20150723 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 3/2558 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 20150707 20150723 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 140/2558 สอบราคาจัดซื้อชุดนักกีฬา และชุดนักกรีฑา จำนวน 1 รายการ 20150707 20150722 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 139 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี 1,200 ลักซ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150707 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 137/2558 ประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถเก็บขยะขนขยะมูลฝอยอันตราย และซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150701 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 138/2558 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150701 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 136/2558 สอบราคาจัดจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีสอบราคา 20150701 20150716 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 135/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 20150701 20150714 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 134/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร และไม่น้อยกว่า 240 ลิตร) จำนวน 550 ใบ 20150629 20150714 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 133/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 20150629 20150614 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue