สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 193/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็คทรอนิกส์บริเวณแยกแคราย (หน้าป้อมตำรวจ) 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 192/2558 สอบราคาจัดซื้อชุดขับเคลื่อนบานประตูอัตโนมัติบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 191/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 3 รายการ (เครื่องขยายเสียงพร้อมอุกปกรณ์) 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 190/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 189/2558 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 188/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารด้านหลังอาคารเทศบาลนครนนทบุรีหลังเก่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 187/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ 20150825 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 186/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 185/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยพิชยนันท์ (สายเมน) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ 20150824 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 184/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยติวานนท์9 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 183/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบัวขวัญ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองบัวขวัญ ถึงหน้าวัดบัวขวัญ 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 182/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 2 (wwp2) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำพื้นที่ประชานิเวศน์ 3 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 181/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตักขยะ และเหล็ก Guild Rail สถานีสูบน้ำซอยทานสัมฤทธิ์ 10 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 180/2558 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรางระบานน้ำ บริเวณหน้าวัดบัวขวัญ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 179/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมใบกวาดตะกอนพร้อมชุดเฟืองขับ หมายเลข 1 (SC1) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 178/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชายคาบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 177/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 29 รายการ 20150821 20150907 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 176/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ 20150820 20150904 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 175/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำคลองลำเสือตาย 20150818 20150902 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 174/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง กสท.นนทบุรี (ติวานนท์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue