เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities)

สถานการณ์สังคมโลก สังคมไทย สู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society Aged Society Super Aged Society) เร็วกว่าที่คิด อัตราส่วนการเป็นภาระวัยผู้สูงอายุ หรืออัตราพึ่งพิงวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น อายุยิ่สูงยิ่งเจ็บป่วย หนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุ มีภาวะทุพพลภาพจากปัญหาสุขภาพ วิสัยทัศน์ “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน” ผลกระทบระดับชาติ 10 ปี

  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้องกว่า 72 ปี

 

องค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

  1. อาคารสถานที่และบริเวณภายนอก (Outdoor spaces & boildings)
  2. ระบบขนส่งและยานพาหนะ (Transportation)
  3. ที่อยู่อาศัย (Housing)
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Social Participation)
  5. การให้ความเคารพและการยอมรับ (Respect and social inclusion)
  6. การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน (Civic participation and employment)
  7. การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ (Communication & Information)
  8. การบริการชุมชนและการบริการสุขภาพ (Community support and health services)

 

สรุปประเด็นในการวางแผนการทำงาน ดังนี้

การแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดทำแผนตัวชี้วัด การประชุมสัมมนาวิชาการ มีความร่วมมือกันทำงาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขฯ เทศบาลฯ และเมืองพัทยา จัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากเซ็นต์สัญญา MOU เมื่อหลายเดือนก่อน ในการนี้หวังว่าจะเป็นต้นแบบที่จะขยายไปสู่เมืองต่างๆในประเทศต่อไปในอนาคต