สกู๊ปโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561