สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักการศึกษา

boss-study

ภารกิจหน้าที่

           ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารงานบุคคลครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการศึกษา

หน่วยงานภายใน

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1  วัดท้ายเมือง

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

banner4

Element

Become a Member


Continue