Nakornnonthaburi

Bureau of Public Health and Environment

Mrs. Morakot  Buathang

Director of the Public Health and Environment Division

อำนาจหน้าที่

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย  การสัตวแพทย์อย่างทั่วถึง  กำหนดมาตรฐานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การพัฒนา  พฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  และสังคม พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัย  ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารงานการจัดการคุณภาพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ  ประสานการบริหารจัดการ   การบำรุง  รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จัดบริการรักษาความสะอาด  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายหลักของ ผู้บริหารงานท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและส่วนกลาง  ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่  ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ งานธุรการ งานพัสดุ  งานซ่อมบำรุง งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและแผนงาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ   การจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   โดยจัดแบ่งการบริหารจัดการงานภายในฝ่ายดังนี้

                       1.1 งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป  ได้แก่             การจัดทำบัญชีลงรับ – ส่งหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือ   การจัดทำบันทึกสรุปการประชุม การจัดทำประกาศ  คำสั่ง  การเวียนแจ้งหนังสือ  การบันทึกข้อมูล  การเลื่อนขั้นเงินเดือนการดำเนินการทางวินัย ทะเบียนประวัติ การขอรับบำเหน็จบำนาญและเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประกาศเกียรติคุณ          การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัสดุ  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน  การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้างของสำนัก การจัดทำบัญชีคุมวัสดุสำนัก  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2  งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เงินทุนหมุนเวียน จัดทำบัญชีเงินเดือน          การเบิกจ่ายงบประมาณ   การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายของสำนัก  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 1. ฝ่ายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข

มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุมกำกับดูแลแลอำนวยการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย  วิเคราะห์  และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประมวลแผนและหาความจำเป็นของแผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่างๆ ในรูปแผนงานหลักของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแผนการพัฒนาบุคลากร  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี การจัดหาบุคลากร  แผนการนิเทศ  ติดตามผล  แผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการรักษาความสะอาด สัตวแพทย์  เป็นต้น จัดทำและประสาน แผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  แผนแม่บทและศักยภาพ  ของเทศบาลนครนนทบุรี  พร้อมทั้งเร่งรัดติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลา  ของแผน/โครงการ  วางระบบสารสนเทศ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ตามสภาพตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งการบริหารจัดการงานภายในฝ่ายดังนี้

       2.1. งานวิชาการและบริการข้อมูล  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป ได้แก่ การจัดทำบัญชีลงรับ – ส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ  การจัดทำบันทึกสรุปการประชุม การจัดทำประกาศ  คำสั่ง การเวียนแจ้งหนังสือ  การบันทึกข้อมูล  งานบริการข้อมูล สถิติ  และวิชาการต่างๆด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย

       2.2 งานนโยบายและแผนงานสาธารณสุข

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี แผนการจัดหาบุคลากร กรอบอัตรากำลัง จัดทำและประสานแผนดำเนินกิจกรรม/โครงการของส่วนราชการต่างๆในรูปแผนงานหลักของสำนักการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม  งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 1. ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุมกำกับดูแลและอำนวยการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานการบริหารจัดการ ดังนี้

3.1  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการ                  การดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค  โดยจัดแบ่งกลุ่มงานบริหารจัดการภายในฝ่าย ดังนี้

3.1 .1  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

                   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ        โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรฐานและแผนการดำเนินงานควบคุม กำกับการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ   การสาธารณสุขมูลฐาน  ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของกลุ่มงานและปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงานดังนี้

 1.   งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ได้แก่  แม่และเด็ก  วัยเรียนและเยาวชน วัยทำงาน  รวมถึง การโภชนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อนามัยชุมชน  การวางแผนครอบครัว สุขศึกษา  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2.  2. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในท้องถิ่น  ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  ด้านการแพทย์แผนไทย  ยาแผนไทย  และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3.     งานสุขภาพจิต  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน และการดำเนิน  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้านพฤติกรรมสุขภาพสนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 4.                   งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการให้บริการและดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งความสมบูรณ์ของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5.   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อยู่ในเขตพื้นที่มีสวัสดิการชุมชนรองรับ และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยบริการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.1.2  กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับการเกี่ยวกับ  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การป้องกันและบำบัดการติดยาและสารเสพติด  ให้บรรลุตาม  เป้าประสงค์ของกลุ่มงาน   และปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงาน  ดังนี้

 1. งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน   ค้นคว้า  วิจัย  การให้บริการ  การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา  เช่น โรคติดเชื้อ  โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ  โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อที่นำโดยแมลง  โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ฯลฯ  การชันสูตรสาธารณสุข  การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ    ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา  เช่น  โรคไร้เชื้อ   โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ  โรคระบบประสาท โรคมะเร็ง  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์  โรคเกิดจากการประกอบอาชีพ  โรคเกิดจากสิ่งแวดล้อม  การบาดเจ็บ  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย ฯลฯ  การชันสูตรสาธารณสุข  งานสุขศึกษา  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 3 งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  ค้นคว้า  วิจัย  การให้บริการ  การจัดทำโครงการด้านการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติดในพื้นที่     รับผิดชอบ   เช่น  การบำบัด/รักษาผู้ติดยาและสารเสพติด  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  พร้อมทั้งฝึกอาชีพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการและงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 1. ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุมกำกับดูแลและอำนวยการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานการบริหารจัดการ   ดังนี้

    4.1  ฝ่ายสุขาภิบาลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการ                  การดำเนินงานของกลุ่มสุขาภิบาล  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจัดแบ่งกลุ่มงานบริหารจัดการภายในฝ่าย ดังนี้

                     4.1.1 กลุ่มงานสุขาภิบาล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาล สนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสถานประกอบการ การสุขาภิบาลชุมชนเมืองและเหตุรำคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค และปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงาน   ภายในส่วนของกลุ่มงาน   ดังนี้

1 งานสุขาภิบาลสถานประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ  ด้านสุขาภิบาลอาหาร  และน้ำ  ในสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร  ร้านอาหาร  หาบเร่-แผงลอย   ตลาดสด  แหล่งผลิตภัณฑ์อาหาร และสถานบริการ   การติดตาม   ตรวจสอบและควบคุมการอนุญาตในสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร และเครื่องดื่ม การพัฒนาและปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร หาบเร่-แผงลอย   ตลาดสดร้านอาหารในโรงเรียน   งานฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล การจัดทำพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสุขาภิบาลประกอบการค้า และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                            2   งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและเหตุรำคาญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำแผน การตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลทั่วไป  สำหรับสถานบริการ  โรงงานชุมชน และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุม การอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การวางแผนงาน และควบคุมการดำเนินงานด้านสุสานและฌาปนสถาน การรับเรื่องราว ร้องทุกข์ และติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การวางแผน  การควบคุม ป้องกันการร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ การรายงาน  และประเมินผล  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                                3  งานคุ้มครองผู้บริโภค   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน การจัดทำแผน ปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านน้ำ อาหาร ยารักษาโรค และเครื่องสำอาง การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน องค์กร มีความตระหนักในการบริโภค น้ำ  อาหาร  การใช้ยารักษาโรค และเครื่องสำอางที่ปลอดภัย  การคุ้มครองและปกป้องสิทธิผู้บริโภค  งานวิเคราะห์  ตรวจสอบคุณภาพเฝ้าระวัง อาหาร และน้ำดื่ม ควบคุมการจำหน่ายยารักษาโรคและเครื่องสำอางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ /ประสานการแก้ไข  การประสานความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ และประชาชนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                              4.1.2  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  และกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ  และปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงาน  ดังนี้

                                        1 งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  และจัดทำรายงาน  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำและพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  รณรงค์และการฝึกอบรม  สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ  และภาคีความร่วมมือ ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                        2  งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  และการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้  น้ำ ดินและแร่ธาตุ  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษา วิจัย พัฒนา  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  การประสานความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  และงานอื่นๆ   ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                                        3 งานเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวัง และควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ เสียง การสั่นสะเทือน ตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ  การประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  การเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ อากาศ  ของเสียและสารอันตราย   การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ   ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ   ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย  การประสานการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 1. ส่วนบริการสาธารณสุข

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย การควบคุม กำกับดูแล  และอำนวยการดำเนินงานของฝ่ายบริการสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจัดแบ่งส่วนงานในการบริหารจัดการ  ดังนี้

 5.1  ฝ่ายบริการทางการแพทย์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล            และอำนวยการดำเนินงานของกลุ่มงานสนับสนุนบริการการแพทย์ กลุ่มงานศูนย์สาธารณสุข กลุ่มงาน              ทันตสาธารณสุข และกลุ่มงานบริการสัตวแพทย์ โดยจัดแบ่งกลุ่มงานบริหารจัดการภายในฝ่าย ดังนี้

5.1.1  กลุ่มงานสนับสนุนบริการการแพทย์   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์   วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการ พร้อมทั้งควบคุม  กำกับการให้บริการงานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา งานวิชาการการแพทย์  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงาน  ดังนี้

                                                      1 งานเภสัชกรร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารยา  เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา  การเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ การผลิตยา นิเทศ   ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน   ตลอดจนวิเคราะห์  วิจัย   เกี่ยวกับงานด้านเภสัชสาธารณสุข ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                                      2 งานพยาธิวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณเกี่ยวกับของเหลวและซีรั่มในร่างกายมนุษย์เพื่อหาข้อมูลสำหรับใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค ทดสอบตัวอย่างที่ได้จากร่างกายมนุษย์ เช่น ปัสสาวะ เลือด ของเหลวจากไขสันหลัง น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสารที่เกิดขึ้นและปริมาณของสารซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสิ่งพลอยได้อื่นๆ เช่น น้ำตาล โปรตีนไข่ขาว และ อะซิโทน เป็นต้น ทดสอบสารเคมี ยารักษาโรค   และยาพิษ โดยใช้ โฟโตมิเตอร์ สเปกโตรกราฟ หรือเครื่องวัดสี เพื่อพิจารณาหาปริมาณของสาร ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การทำนายความรุนแรงของโรค การติดตามผลการรักษาการป้องกันโรคและความพิการการสนับสนุนการรักษา การวิเคราะห์สารพิษ สารปนเปื้อนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการพัฒนาและวิเคราะห์ลักษณะงานเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ ได้แก่ เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการทดสอบต่างๆ ควบคุมดูแล    การ ใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจสอบการประกัน คุณภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน บุคลากรสาขาอื่น และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                           3 งานรังสีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์/รังสีเทคนิค  ในการถ่ายและบันทึกภาพด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ การดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสี ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค หรือฟิสิกส์ ช่วยเหลือแพทย์ให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจอวัยวะภายใน ระบบหมุนเวียนของโลหิต สมองและไต ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนำไปสู่การตรวจสาเหตุของโรคอย่างถูกต้องและตรวจโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งลักษณะงานด้านบริการตรวจทางรังสีวิทยา เป็น ๓ ประการดังนี้ การตรวจทางรังสีทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทึกภาพ ส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ รวมทั้งการจัดท่าผู้ป่วยและการควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ ในการให้ปริมาณรังสีเอ็กซเรย์ที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่มีคุณภาพรวมตลอดไปถึงการจัดเตรียมฟิล์มเอ็กซเรย์ และน้ำยาล้างฟิล์ม การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยวิธีพิเศษ ดังต่อไปนี้ การตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในช่องท้อง ด้วยภาพโดยอาศัยรังสีเอ็กซเรย์ การฉีดสารทึบรังสีเพื่อตรวจการทำงานของไต สมอง และระบบหมุนเวียนของโลหิตโดยการฉีดสี เพื่อดูระบบการทำงานของอวัยวะภายใน  การตรวจระบบหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล  ซึ่งใช้เทคโนโลยี ของเครื่องคอมพิวเตอร์แปรสัญญาณมาเป็นภาพเอ็กซเรย์ การตรวจอวัยวะด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง หรือ     อัลตราซาวน์ เพื่อดูอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงแทนการใช้รังสีเอ็กซเรย์ ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายสำหรับสตรี มีครรภ์ หรือผู้ป่วยที่แพ้รังสีเอ็กซเรย์  การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม งานป้องกันอันตรายจากรังสี  เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกัน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยรวมทั้งประเภทเอ็กซเรย์ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากรังสีมากที่สุดตลอดจนควบคุมดูแลการจัดซื้อและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และตรวจสอบวัดปริมาณรังสีของบุคลากรทางรังสี เช่น ระบบป้องกัน สถานที่ จะต้องได้รับการตรวจสอบรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1.   งานกายภาพและอาชีวบำบัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัด รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ  โรคทางกระดูก  โรคทางข้อ  โรคทางระบบประสาท และความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ ตามคำสั่งแพทย์ด้วยวิธีกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ ใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับสู่สภาพปกติ อาจมีความชำนาญในการรักษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ  เช่น  การรักษาด้วยน้ำ (วารีบำบัด) รักษาด้วยเครื่องกล ไฟฟ้า หรือความร้อน ให้การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ (Development)  ด้านอายุรกรรม (Medicine)  ด้านศัลยกรรม (Surgery)  ด้านระบบประสาท (Neurology)  ด้านกระดูกและข้อ  (Orthopedics)  ด้านจิตเวช (Psychiatry) ด้านผู้สูงอายุ (Geriatric)  และปฏิบัติงานอาชีวบำบัด  และฟื้นฟู  สมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิต โรคประสาท  ยาเสพติด  บุคคลปัญญาอ่อน  และผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชาการอาชีวบำบัด เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวบำบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานแพทย์แผนไทย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการการแพทย์แผนไทย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ  โดยการตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการให้ความรู้ แนะนำ สอน แสดง เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย  ท่าฤาษีดัดตน อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์  และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา ประสาน เชื่อมโยงงานการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน หมอพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และการให้บริการการแพทย์แผนไทยระยุกต์โดยมีองค์ความรู้ ต้องเรียนตามหลักวิชาการทางการแพทย์แผนตะวันตก ผสมผสานกับคัมภีร์แพทย์แผนโบราณของไทย สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้บางอย่าง ตามที่ข้อกฎหมายกำหนด ๑๓ รายการ สามารถวินิจฉัยตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ต้องรักษาด้วยวิธีการการแพทย์แผนไทย อาทิการใช้ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ นอกจากนั้น ยังสามารถทำคลอดและให้การบำรุงแม่และทารก ตามแนวทางการแพทย์   แผนไทย  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                           6  งานหน่วยไตเทียม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หรือ การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพพยาบาล  และปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวน การพยาบาล ให้คลอบคลุมการพยาบาลทั้งกาย จิต  สังคม จิตวิญญาณ โดยคำนึงถึงความเป็นบุคคลของผู้ป่วย และประสานศาสตร์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต มีความสามารถให้คำแนะนำผู้ป่วย  และญาติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  การป้องกันโรคแทรกซ้อน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ดีสามารถดำรงชีวิตกับครอบครัวและในสังคมได้อย่างมีความสุข และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                           7 งานวิชาการการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการให้บริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วย การควบคุม ดูแล การทำเวชปฏิบัติ ทั้งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล  และนอกสถานที่  ในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่   การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อุบัติการณ์ของโรคเพื่อสนับสนุนการรักษาโรคและผู้ป่วย  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8 งานการแพทย์ฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน ดำเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน และจัดให้ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินก่อนการส่งต่อ การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.1.2  กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม         และสนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนงานให้บริการ พร้อมทั้งควบคุม กำกับการให้บริการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานคุณภาพ HCA การจัดทำบัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (สปร.)  ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1  ศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย  เวชระเบียนและสถิติ  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการ วิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบการรับคำร้อง และจัดทำบัตร  สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อย (บัตร สปร.)  สวัสดิการผู้สูงอายุ  และบัตรสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.1.3 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านทันตสาธารณสุข  โดยศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาวิชาการ  รวมทั้งรูปแบบการจัดบริการทันตสาธารณสุข นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี   ด้านทันตสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงาน  ดังนี้

 1. 1. งานบริการทันตสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดบริการทันตกรรมสำหรับประชาชนทั่วไป พนักงานและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี การศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคบริการทางทันตสาธารณสุข ศึกษา ค้นคว้า เพื่อกำหนดมาตรฐานพัสดุทันตกรรม การรับส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรม และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2.           2. งานส่งเสริมทันตสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและโครงการ การศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านทันตสาธารณสุข แก่ทันตบุคลากร และประชาชน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานทันตสาธารณสุข การสนับสนุนและควบคุมการใช้วัสดุ/เวชภัณฑ์ทันตกรรม  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานทันตสาธารณสุขชุมชนและโรงเรียน หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม การส่งเสริม ป้องกันด้านทันตสุขภาพในสถานบริการ ชุมชน และโรงเรียน การจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การรับส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรม การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริการ   และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.1.4  กลุ่มงานบริการสัตวแพทย์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสัตวแพทย์ แก่สัตว์เลี้ยงในด้านต่างๆ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งเกิดโรค  การตรวจสุขภาพสัตว์  การป้องกันรักษาโรคสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคนได้ การดูแล ควบคุมการฆ่าสัตว์ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์   ตลอดจนงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงานดังนี้

 1  งานคลินิกสัตวแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดบริการทางด้านสัตวแพทย์แก่สัตว์เลี้ยงในด้านต่างๆ เช่นตรวจรักษาโรค ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เป็นต้น และงานอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                               2  งานควบคุมโรคสัตว์สู่คน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  ให้ถูกวิธี การเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งเกิดโรค การตรวจสุขภาพสัตว์ ป้องกัน รักษาโรคสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคนได้ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                      3 งานควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม และจำหน่ายเนื้อสัตว์ การตรวจสุขภาพสัตว์ ก่อนทำการฆ่าสัตว์ การตรวจสิ่งเจือปน หรือสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์ก่อนนำไปจำหน่าย การตรวจน้ำหรือวัสดุต่างๆ  ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 1. ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล                และอำนวยการดำเนินงานของฝ่ายบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจัดแบ่งส่วนงานในการบริหารจัดการ  ดังนี้

        6.1  ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล         และอำนวยการดำเนินงานของกลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย กลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยจัดแบ่งกลุ่มงานภายในฝ่าย ดังนี้

6.1.1   กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม      และสนับสนุนทาง   ด้านวิชาการ   โดยการศึกษา   วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการ   พร้อมทั้งควบคุม กำกับการให้บริการในด้านบริการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงการบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนของ กลุ่มงานดังนี้

                                      1 งานบริการรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป  โดยการจัดเก็บรวบรวม  ขนส่งมูลฝอยและการกำจัดตามหลักสุขาภิบาล   บริหารบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด เก็บ กวาดล้างท่อ ทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางน้ำ ที่สาธารณะ  พัฒนาพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า การดูแล/บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 งานพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การศึกษา  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สภาพปัญหา  การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยและ   สิ่งปฏิกูล  การรักษาความสะอาด  การรายงาน  การจัดเก็บ  การขนส่ง  การจัดการของเสียอันตราย รวมทั้งการ  ลดปริมาณมูลฝอย การจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรกล ในด้านงานบริการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการมูลฝอย  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการ     ลดปริมาณมูลฝอย  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3 งานบริการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การศึกษา  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ดูแลการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชนและสถานประกอบการ และการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข  เช่น  โรงพยาบาล  คลินิก  โดยการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    6.1.2  กลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน ทางด้านวิชาการโดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรฐานและแผนการให้บริการ พร้อมทั้งควบคุมกำกับการให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล การบำบัดสิ่งปฏิกูล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูล การลอกท่อระบายน้ำ การปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ตลอดจนงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายใน ส่วนของกลุ่มงานดังนี้

1  งานบริการสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การศึกษา รวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์สภาพปัญหา  ดูแลการให้บริการ  พัฒนางานด้านสิ่งปฏิกูล  โดยการจัดเก็บ  รวบรวมสิ่งปฏิกูลไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล  การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่  พัฒนางานด้านสิ่งปฏิกูล  การดูดลอกล้างท่อระบายน้ำการซ่อมบำรุงฝาท่อระบายน้ำ  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       2 งานบำบัดสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา พัฒนาระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูล และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                     3 งานลอกท่อระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาออกแบบ การวางแผน กำกับ ดูแล ควบคุม ดูดลอกท่อระบายน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบหรือรูปแบบ รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดูดลอกท่อระบายน้ำ การวางแผนป้องกันน้ำท่วมขัง และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Element

Become a Member


Continue