ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

Descriptions

Sell form

Send and Open form

No.: Place: Place:
Standard Price: - Date: Date:
Tel.: Time:
Public Date: Open form:
จาก:
ถึง:

Detail

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 168,000 บาท

Atteachment file

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 219.46 Kb