รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

Descriptions

Sell form

Send and Open form

No.: Place: Place:
Standard Price: - Date: Date:
Tel.: Time:
Public Date: Open form:
จาก:
ถึง:

Detail

Atteachment file

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา 3.82 Mb