Nakornnonthaburi

Thasai Municipal District Office

Mr. Khamron  Thiamweha

Municipal District Chief of Thasai

อำนาจหน้าที่

แขวงท่าทราย   แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น  ดังนี้

          ๑.  ฝ่ายสำนักงานแขวง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับสำนักปลัดเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการงานการเงินและบัญชี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  สำหรับในเขตพื้นที่แขวงท่าทรายและงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

 

          ๒.  ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน  และงานธุรการ

.๑ งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

(๒) งานด้านการสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

(๓) งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๔) งานรับแจ้งเหตุผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๕) งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.๒ งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) งานออกหลักฐานหรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

(๓) งานด้านสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.๓ งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  และงานธุรการทั่วไป

(๒) ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น

(๓) งานการประชุม

(๔) งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน

(๕) งานควบคุมสถานที่และยานพาหนะ

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    

          ๓. ฝ่ายการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานจัดเก็บรายได้และงานเร่งรัดรายได้

.๑ งานจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

(๒)  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

(๓)  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของแขวง  และเทศบาล

(๔)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

(๕)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

.๒ งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

(๒) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

(๓) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

(๔) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด

(๕)  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

(๖)  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๗)  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

(๘)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

 

๔.  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่ควบคุม  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน  ดังนี้

๔.๑  งานพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานการซื้อและการจ้าง

(๒)  งานการซ่อมและบำรุงรักษา

(๓)  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

(๔)  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

(๕)  งานควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ

(๖)  งานการเช่าสังหาริมทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์

(๗)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒  งานทะเบียนและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  การยืมพัสดุ

(๒)  การตรวจสอบพัสดุประจำปี

(๓)  การจัดทำงบทรัพย์สินประจำปี

(๔)  การแลกเปลี่ยน

(๕)  การเช่า

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. งานนิติการ   มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายในส่วนของแขวงท่าทราย

(๑) งานตรวจร่างสัญญาต่างๆ

(๒) งานร่างสัญญา

(๓) งานตอบข้อหารือ  และให้คำปรึกษา

(๔) งานตราเทศบัญญัติต่างๆ

(๕) งานตราข้อบังคับ  คำสั่ง  ประกาศ

(๖) งานดำเนินคดีและงานบังคับคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  คดีภาษี  และคดีล้มละลาย

(๗) งานให้คำปรึกษาและข้อหารือ

(๘) คดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๖. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของแขวงท่าทราย  และเทศบาล

(๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัด  และรัฐบาล

(๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

(๔) งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

(๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

(๖) งานศิลป์  ออกแบบเขียนแผ่นป้าย  เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(๗) งานช่างภาพ  เช่น  ถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ ฯลฯ

(๘) งานช่างไฟฟ้า  เช่น  ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

(๙) งานดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายและ Network ขององค์กร

(๑๐) งานดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยี (IT) ภายในองค์กร

(๑๑) งานดูแลรับเรื่องร้องเรียน  รับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร  ทางระบบ Network

(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       ๗. งานสาธารณสุข   มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  งานรักษาพยาบาล  งานทันตสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

 

๘. งานช่าง   มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายการช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานควบคุมอาคารและผังเมือง  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานการโยธาและสุขาภิบาลและงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

Element

Become a Member


Continue