สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-คนงานประจำรถขยะ              จำนวน   20  อัตรา

-คนงาน                                    จำนวน   15  อัตรา

-คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล  จำนวน   6    อัตรา

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง

ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

****************ประกาศรับสมัครงาน****************

 


ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

  • ผู้ช่วยนายช่างโยธา                จำนวน   1   อัตรา

1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

  • พนักงานขับรถยนต์                จำนวน   1   อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

  • เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล          จำนวน   2   อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายสุภาพ)

>>>>>>รายละเอียดการรับสมัคร

Element

Become a Member


Continue