สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร่วมงานกับเรา

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 81 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที 21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โปรดแต่งกายชุดสุภาพ

***************รายละเอียดการรับสมัคร************

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

Element

Become a Member


Continue