สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดประกาศ

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 21 สิงหาคม 2561 แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการขออนุมัติจ้างซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรี มีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างตามกรอบตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 นั้น จึงประกาศขยายเวลารับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

******รายละเอียดประกาศ********

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี                      ประจำปีงบประมาณ  2561   โดยประกาศรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่  1  –  21  สิงหาคม 2561 และขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  22  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  6  กันยายน 2561  นั้น

เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

**************รายละเอียดแนบท้ายประกาศ************

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง   สำนักการช่าง  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  และกีฬา  ประจำปีงบประมาณ  2561  ลงวันที่  7  กันยายน  2561 นั้น

บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี  ประจำปีงบประมาณ  2561  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

***************ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง****************

Element

Become a Member


Continue