สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร่วมงานกับเรา

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำเเหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฎิบัติตามภารกิจเเละอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 – วันที 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โปรดแต่งกายสุภาพ

******รายละเอียดประกาศ********

Empty tab. Edit page to add content here.

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน                  ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว      จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

******รายละเอียดประกาศ*******

Element

Become a Member


Continue