สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร่วมงานกับเรา

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   และสำนักการศึกษา  โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  10  มกราคม  2562 แต่เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการขออนุมัติจ้างซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ของพนักงานจ้าง  รอบปีงบประมาณ2561  –  2563  จำนวน  72  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  11  –  31  มกราคม  2562  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา  13.00  –  16.30  นาฬิกา  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  สำนักปลัดเทศบาล  ชั้น  3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร  2  (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

**************รายละเอียดเพิ่มเติม*****************

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยประกาศรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 และขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2562  นั้น ทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

**********รายละเอียดเพิ่มเติม*************

Empty tab. Edit page to add content here.

Element

Become a Member


Continue