สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กองวิชาการและแผนงาน

boss-plan

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน     การกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ  การประสานแผนและบูรณาการเพื่อนำมาพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

an
news
Evaluate the project
Tessabunyut Year
planpat 4 year
plan dumnenkan year
planyuttasaspat year

Element

Become a Member


Continue