ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565