"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การเลือกตั้งเทศบาลนครนนทบุรี
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศบาลนครนนทบุรี 2564

ผลการนับคะแนน 2564
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
( อย่างไม่เป็นทางการ )
( อัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564, เวลา 10:42 น. เวลาประเทศไทย )

นับคะแนนแล้วจำนวน 314 หน่วย จากทั้งหมด 314 หน่วย คิดเป็น 100.00% ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
คะแนนรวมทุกเขตการเลือกตั้ง
นายสมนึก ธนเดชากุล
ผู้สมัครหมายเลข 1
นางสุรภี รุ้งโรจน์
ผู้สมัครหมายเลข 2
นายคยูรทร อ่อนแก้ว
ผู้สมัครหมายเลข 3
ผู้มีสิทธิทั้งหมด
198,585 คน
ผู้มาใช้สิทธิ
73,858 คน
บัตรดี
62,359 คน
บัตรเสีย
2,795 คน
บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด
8,704 คน
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 คะแนนรวม
นายสมนึก ธนเดชากุล 13,420 13,817 14,353 13,439 55,029
นางสุรภี รุ้งโรจน์ 1,237 1,548 1,183 1,171 5,139
นายคยูรทร อ่อนแก้ว 413 471 624 683 2,191