Nakornnonthaburi

Office of the Municipal Clerk

Mr. Sarawut  Thammasang

Director of the Office of the Municipal Clerk

Authority and Function

สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น  ดังนี้

 ๑. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่   งานพนักงานจ้างและประกันสังคม  และงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

๑.๑  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานธุรการและสารบรรณ

(๒)  งานการเงินและงบประมาณ

(๓)  งานการประชุม

(๔)  งานควบคุมบัญชีและพัสดุ

(๕)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(๒)   งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

(๓)   งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

(๔)   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(๕)   งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(๖)   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำประจำปี

(๗)   งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๘)   งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(๙)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓  งานพนักงานจ้างและประกันสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

(๒)  การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้าง

(๓)  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานจ้าง

(๔)  การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

(๕)  การลาของพนักงานจ้าง

(๖)  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานจ้าง

(๗)  งานทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง

(๘)  การตอบข้อหารือต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

(๙)  งานด้านประกันสังคมของพนักงานจ้าง

(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔  งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

(๒)   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

(๓)   งานการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง

(๔)   งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ

(๕)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

         ๒.  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมและดูแล  รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานธุรการ

งานพัฒนาบุคลากร  และงานฝึกอบรม

๒.๑  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานธุรการและสารบรรณ

(๒)  งานตรวจสอบระบบฐานข้อมูลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

(๓)   งานการเงินและงบประมาณ

(๔)   งานการประชุม

(๕)   งานควบคุมบัญชีและพัสดุ

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๒  งานพัฒนาบุคลากร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

(๒)  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การลาศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

(๓)  งานติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

(๔)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓  งานฝึกอบรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)    งานฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ

(๒)    งานติดต่อประสานงานการฝึกอบรม  วิทยากร  สถานที่การฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน

(๓)  งานการจัดทำเอกสารเผยแพร่การฝึกอบรม

(๔)  งานจัดระบบการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  อย่างมีระบบ

(๕)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

         ๓ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

ของงานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรม   งานดับเพลิงและกู้ภัย งานซ่อมบำรุง  และงานวิทยุสื่อสาร

๓.๑  งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  วัสดุอุปกรณ์  จุดเสี่ยงภัย  เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) งานประสานงานภาครัฐ  เอกชน  ในการที่จะระดมสรรพสิ่งอันเป็นประโยชน์ใน

การเอื้ออำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) งานจัดทำแผน  ปรับปรุงแผน  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็น

ปัจจุบันสามารถนำมาปฏิบัติได้

(๔)  งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

สร้างความศรัทธา  ความเชื่อมั่น  และการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๕)  งานค้นคว้าข้อมูลการสาธารณภัย

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒   งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานธุรการและสารบรรณ

(๒)  งานการเงินและงบประมาณ

(๓)  งานสวัสดิการ

(๔)  งานการประชุม

(๕)  งานควบคุมบัญชีวัสดุ

(๖)  งานควบคุมสถานที่  และยานพาหนะ

(๗)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.๓   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานวิเคราะห์  สำรวจ  จัดทำฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย

(๒)  งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓)  งานการบริหารด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัย

(๔)  งานควบคุม กำกับ  ติดตาม  เร่งรัดการปฏิบัติป้องกัน  บรรเทา   ฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕)  งานการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

(๖)  งานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ  รายงาน  ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด ๒๔  ชั่วโมง

(๗)  ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัย  ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ สั่งการ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๘)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.๔   งานฝึกอบรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ให้มีความรู้ และความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง

(๒)  งานการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร การฝึกซ้อมให้แก่ภาครัฐ และเอกชน          เพื่อสร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย

(๓)  งานการจัดทำเอกสารเผยแพร่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔)  จัดระบบการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างมีระบบ

(๕)  ประเมินผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓.๕  งานดับเพลิงและกู้ภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  ศึกษา วิเคราะห์  สำรวจ  สภาพพื้นที่จุดเสี่ยงภัย  อันอาจเป็นเหตุของการเกิดสาธารณภัย

(๒)  งานสำรวจแหล่งน้ำสำรอง  ประปาดับเพลิง  เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

(๓)  งานฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยกับเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔)   ศึกษาแผนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕)   ฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖)   ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

(๗)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓.๖  งานซ่อมบำรุง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  ดำเนินการบริหาร  วางแผน กำกับ  ติดตาม  และรายงานการใช้  การบำรุงรักษาการจัดหาทดแทน เครื่องมือเครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒)  ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

(๓)  ดูแลซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่และระบบสื่อสาร

(๔)   ให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษา  การแก้ไขปัญหาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงและกู้ภัย

(๕)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓.๗   งานวิทยุสื่อสาร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  เป็นฐานข้อมูลข่าวสาร  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด ๒๔  ชั่วโมง

(๒)  งานติดต่อประสานงาน  การขอความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

(๓)  งานดูแลเกี่ยวกับการติดตั้ง  บำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด

(๔)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

          ๔. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานตรวจและบังคับการ  งานคดีและธุรการ  และงานกิจการพิเศษ

๔.๑  งานตรวจและบังคับการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

(๒)  งานควบคุมการติดตั้ง  ตาก วาง  แขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

(๓)  งานควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ

(๔)  งานการควบคุมการปิดป้ายโฆษณา และการใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

(๕)  งานควบคุมการขูด  ขีด  เขียน  กะเทาะ  พ่นสีบนกำแพง  ถนน  ต้นไม้   การปล่อยนำสัตว์จูงไปตามถนน

(๖) งานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทั่วๆ ไป

(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒  งานคดีและธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานรับแจ้งความ  รับคำร้องเรียน  การสอบสวนและการดำเนินคดี  การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี  เช่น     ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข        กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๒)   การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคารโดยทั่วไป การเก็บรักษาของกลางการจำหน่ายของกลาง  การทำรายงานประจำวัน

(๓)   งานสารบรรณและธุรการทั่วไป

.๓  งานกิจการพิเศษ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานการตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ได้แก่  การตรวจตราและจับกุมรถยนต์  รถจักรยานยนต์ที่ก่อมลภาวะ  รถบรรทุก ที่มิได้จัดสิ่งป้องกันวัสดุที่บรรทุกตกหล่นหรือรั่วไหล  ปลิว ฟุ้ง  กระจาย บนถนนการจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ

(๒)   งานการตรวจควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ

(๓)   งานตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง

(๔)   งานอำนวยความสะดวกด้านจราจร  การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

(๕)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

        ๕มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

ของงานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน  งานธุรการ  และงานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน

๕.๑   งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

(๒)   งานด้านสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

(๓)   งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๔)   งานรับแจ้งเหตุผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๕)   งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๖)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒   งานบัตรประจำตัวประชาชน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร     กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

(๒)   การออกหลักฐานหรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

(๓)   งานด้านสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

(๔)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป

(๒)  ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น

(๓)  งานการประชุม

(๔)  งานควบคุมสถานที่ และยานพาหนะ

(๕)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔  งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

(๒)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ

(๓)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๔)  งานสวัสดิการ

(๕)  งานควบคุมบัญชีวัสดุ และการเบิกจ่าย

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          ๖. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่  งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน  และงานรับรองและพิธีการ

๖.๑  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานประชุมสภาเทศบาลและประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

(๒)   งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

(๓)   งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน

(๔)   งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

(๕)   งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ

และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๖)   งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๗)   งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๘)   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

(๙)    งานสวัสดิการของหน่วยงาน

(๑๐)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(๑๑)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๑๒)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

(๑๓)  งานแจ้งมติการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

(๑๔)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๒  งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร  และภายนอกอาคารสำนักงาน

(๒)  งานประมาณราคาเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงรักษาสถานที่

(๓)  สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตย์

(๔)  ให้คำแนะนำ ปรึกษาและงานประมาณราคาเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตย์

(๕)  งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน

(๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖.๓  งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)   งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ

(๒)   งานเก็บและจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

(๓)   งานเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์

(๔)   งานคุมงบประมาณของหน่วยงาน

(๕)   งานจัดซื้อ-จัดจ้าง   การเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

(๖)   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๔  งานรับรองและพิธีการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานหรือการประชุมต่างๆ

(๒)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue