Nakornnonthaburi

Category:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 168,000 บาท ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการศึกษา

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการศึกษา

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสำนักการศึกษา   ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)  หน่วยงาน สำนักการคลัง   ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี   ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)  หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล   ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 316,600 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  169,520.10 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด เป็นเงิน 169,520.10 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 331,700 บาท ผู้รับจ้าง คือ โรงพิมพ์กรรัตน์ เป็นเงิน 331,700 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ฮัวถอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 435,029.90 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ องค์การเภสัชกรรม เป็นเงิน 152,600 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,0000 บาท ผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ๊กซ์ปอรต์ จำกัด เป็นเงิน 348,5000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย คือ บริษัท ณิชาภัณฑ์ จำกัด วงเงินที่จะซื้อ 473,000 บาท ...Readmore

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและแนวเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342,400 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง คือ บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เวสท์วอเตอร์ จำกัด วงเงินที่จะจ้ ...Readmore

เลขที่ 12/2561 การซื้อจัดซื้อโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด

เลขที่ 12/2561 การซื้อจัดซื้อโคมไฟสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. *ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอร ...Readmore

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) *ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. *ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระบรมรูป ร.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระบรมรูป ร.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระบรมรูป ร.5 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,862,000.00 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง คือบริษัท กิ่งแก้ว การ์เด้น จำกัด วงเงินที่จะจัดจ้าง 1,862,000 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,379,000.00 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง คือ บริษัท กิ่งแก้ว การ์เด้น จำกัด วงเงินที่จ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  180,000 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท เมจิค รูทส์ จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 110,050.00 บาท ผู้ขาย คือ ร้านเอส ที พี พาณิชย์ เป็นเงิน 110,050 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างซุ้มพื้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) บริเวณสามแยกกองเชื้อเพลิงตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างซุ้มพื้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) บริเวณสามแยกกองเชื้อเพลิงตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างซุ้มพื้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) บริเวณสามแยกกองเชื้อเพลิงตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคั ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางแพรก 2 (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0159)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางแพรก 2 (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0159)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางแพรก 2 (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0159) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 328,173.91 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกั ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,500,000 บาท ผู้รับจ้าง คือห้างหุ่นส่วนจำกัด ไวท์ แอนท์ โกลด์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 93/2 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 158,200 บาท ผู้รับจ้าง คือนายรังสิโรจน์ สิริสมุทรสาร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 92/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นเงิน 183 ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน ...Readmore

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) *ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. *ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอน ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 181,900 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท วิทซ์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็ม.ซี จำกัด เป็นเงิน 922,950 บ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,096,000.00 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย คือบริษัท กิ่งแก้ว การ์เด้น จำกัด วงเงินที่จะจัดจ้าง 1,096,000.- บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย คือบริษัท กิ่งแก้ว การ์เด้น จำกัด วงเงินที่จะจัดจ้าง 800,000.- บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,900.00 บาท ผู้ขาย คือ บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน 340,900 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอ ...Readmore

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาด(อาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาด(อาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาด(อาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,409,400 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 1 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 385,000 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท มหาวารีมาศ จำกัด เป็นเงิน 288,900 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 450,000 บาท ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท เพล ฟอร์ คิดส์ จำกัด เป็นเงิน 447,619 บาท ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง ...Readmore

เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2561

เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561, 1 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ...Readmore

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 7.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  พล. ...Readmore

เลขที่ 9/2561การจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ)

เลขที่ 9/2561การจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ)

  * ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. *  ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจ ...Readmore

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล ...Readmore

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ...Readmore

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ...Readmore

เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มกราคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. *ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,150 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,546,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง -บริเวณรอบโรงงานปรับคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 3 -สวน 72 พรรษา ประชานิเวศน์ 3 สวน 80 พรรษา ประชานิเวศน์ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงิน ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,406,690 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็ม. ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /หน่วยงานสำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  119,257.98 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,812.00 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,500 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 200,000 บาท ผู้รับจ้าง ค ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,300,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 331,700 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท กรรัตน์การบัญชีและการพิมพ์ จำกัด เป็นเงิน 331,700 บ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 350,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 169,323.80 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสาร(รถสองแถว)รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปี งบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสาร(รถสองแถว)รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปี งบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสาร(รถสองแถว)รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปี งบประมาณ 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,300,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 6/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 6/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 ธันวาคม  2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. * ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดสามารถสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ webmaster@nakornont.mail.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดผ่านในวันที่ ...Readmore

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง ...Readmore

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชน และกองวิชาการและแผนงาน

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชน และกองวิชาการและแผนงาน

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชน และกองวิชาการและแผนงาน ...Readmore

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

          วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่ว ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างศิลปิน นักร้อง และการแสดงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างศิลปิน นักร้อง และการแสดงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างศิลปิน นักร้อง และการแสดงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อชุดวอร์มพร้อมถุงเท้ารองเท้า จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อชุดวอร์มพร้อมถุงเท้ารองเท้า จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อชุดวอร์มพร้อมถุงเท้ารองเท้า จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 186,980 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อตกแต่งประดับไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 16 รายการ โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อตกแต่งประดับไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 16 รายการ โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อตกแต่งประดับไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 16 รายการ โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 323,207 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 (3 คืน) ในโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้าย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 495,500 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด /หน่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 103,923.60 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,105.30 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 ร ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาและนักกรีฑา จำนวน 1 รายการ ให้กับนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนนักกีฬา 342 คน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาและนักกรีฑา จำนวน 1 รายการ ให้กับนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนนักกีฬา 342 คน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาและนักกรีฑา จำนวน 1 รายการ ให้กับนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนนักกีฬา 342 คน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร ...Readmore

เลขที่ 5/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 5/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. * ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดสามารถสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ webmaster@nakornont.mail.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดผ่านในวันที ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,500,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 288,000 บาท ผู้ขาย คือ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียงเม้ง จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ 48/2561 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 288,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน /หน่วนงานเจ้าของโครงการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 280,451.67 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ป ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารื้อถนนซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารื้อถนนซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารื้อถนนซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,690 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,192 บาท ผู้ขาย คือ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ 45/2561 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 384,192 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,500,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,694,905 บาท /พร้อมแนบเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อกล่องบรรจุยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อกล่องบรรจุยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อกล่องบรรจุยา หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักปลัด วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  135,000 บาท ผู้ขาย คือ ร้านนิรมล ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ 44/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 135,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 203,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าพื้นไม้ Plate Floor เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าพื้นไม้ Plate Floor เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าพื้นไม้ Plate Floor เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,457.50 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,805 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าโต๊ะหน้าขาวและเก้าอี้สีขาว เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าโต๊ะหน้าขาวและเก้าอี้สีขาว เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าโต๊ะหน้าขาวและเก้าอี้สีขาว เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 163 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 945,000 บาท   //พร้อมแนบเอกสารเรื่อง ผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแสดงนาฏดนตรีเพื่อแสดงในช่วงหลังพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแสดงนาฏดนตรีเพื่อแสดงในช่วงหลังพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแสดงนาฏดนตรีเพื่อแสดงในช่วงหลังพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ นายพิสูตร  ยังเขียวสด ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวงในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวงในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวงในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,263,000 บาท /ผู้ป ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดทำโครงสร้างการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดทำโครงสร้างการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดทำโครงสร้างการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 2,450,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 3,850,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 2,600,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำเร็จความพึงพอใจของผู้บริจาคที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี (จำนวน 4 งานบริการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำเร็จความพึงพอใจของผู้บริจาคที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี (จำนวน 4 งานบริการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำเร็จความพึงพอใจของผู้บริจาคที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี (จำนวน 4 งานบริการ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาฯที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 200,000 บาท ...Readmore

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลางหน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแตบริเวณหน้าเทศบาลนคร ...Readmore

ยกเลิกการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศขนาไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศขนาไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศขนาไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 194,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 291,600 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 145,800 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 291,600 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 194,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 194,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (กรีฑา) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (กรีฑา) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (กรีฑา) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 194,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 194,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 194,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 340,200 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและเครื่องสูบน้ำชั้นดาดฟ้า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและเครื่องสูบน้ำชั้นดาดฟ้า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและเครื่องสูบน้ำชั้นดาดฟ้า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,222,000 บาท ...Readmore

ผลการพิจารณางานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีสอบราคา

ผลการพิจารณางานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีสอบราคา

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 64/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ และกำหน ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าอาหารเสริม (นม)ยู เอช ที รสจืด (ชนิดซอง) ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,000 กล่อง ซองละ 7.82 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษให้โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ระยะเวลา 50 วัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าอาหารเสริม (นม)ยู เอช ที รสจืด (ชนิดซอง) ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,000 กล่อง ซองละ 7.82 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษให้โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ระยะเวลา 50 วัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าอาหารเสริม (นม)ยู เอช ที รสจืด (ชนิดซอง) ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,000 กล่อง ซองละ 7.82 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษให้โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ระยะเวลา 50 วัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,880,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรีี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,608.80 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาค ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบตู้ควบคุมสัญญาณไฟ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบตู้ควบคุมสัญญาณไฟ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบตู้ควบคุมสัญญาณไฟ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,727 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 123,959.50 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (จำนวน 4 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (จำนวน 4 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (จำนวน 4 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 448,544 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างเหมาย้ายชุดควบคุมจอรับภาพ LED เดินสาย VGA ย้ายชุดประกาศและเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างเหมาย้ายชุดควบคุมจอรับภาพ LED เดินสาย VGA ย้ายชุดประกาศและเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างเหมาย้ายชุดควบคุมจอรับภาพ LED เดินสาย VGA ย้ายชุดประกาศและเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 475,615 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร เครื่องสำรองไฟและตู้ควบคุมระบบเครื่องสำรองไฟ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร เครื่องสำรองไฟและตู้ควบคุมระบบเครื่องสำรองไฟ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร เครื่องสำรองไฟและตู้ควบคุมระบบเครื่องสำรองไฟ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 365,458.50 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ 104,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จำนวน 4 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จำนวน 4 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จำนวน 4 รายการ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 431,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 500,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 500,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 500,000 บาท /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งไว้เป็นเงิน 500,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดเหล็ก (หมายเลขครุภัณฑ์ 087-50-0005)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดเหล็ก (หมายเลขครุภัณฑ์ 087-50-0005)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดเหล็ก (หมายเลขครุภัณฑ์ 087-50-0005) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 193,391.80 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ(กระจกโค้ง ø 24” พร้อมอุปกรณ์แคล้มป์ยึด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ(กระจกโค้ง ø 24” พร้อมอุปกรณ์แคล้มป์ยึด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ(กระจกโค้ง  ø 24” พร้อมอุปกรณ์แคล้มป์ยึด) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  155,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 174,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างในงานกิจกรรมและพิธีการต่างๆ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างในงานกิจกรรมและพิธีการต่างๆ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างในงานกิจกรรมและพิธีการต่างๆ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 286,720 บาท ...Readmore

เลขที่ 81/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ

เลขที่ 81/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 22  สิงหาคม  5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ วันที่ 22  สิงหาคม  5 กันยายน 2560  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6  กันยายน 2560 ณ ห้ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางธรณี (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0401 และ 111-54-0164)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางธรณี (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0401 และ 111-54-0164)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางธรณี (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0401 และ 111-54-0164) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 391,299 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว หมายเลข 1 และ 2 (EFP1-2) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-44-0138 และ 055-44-0139

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว หมายเลข 1 และ 2 (EFP1-2) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-44-0138 และ 055-44-0139

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว หมายเลข 1 และ 2 (EFP1-2) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-44-0138 และ 055-44-0139 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 104,218 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียน หมายเลข 1-3 (RSP1-3) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียน หมายเลข 1-3 (RSP1-3) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียน หมายเลข 1-3 (RSP1-3) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0080 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่างเทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 146,334.93 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล งานศูนย์เครื่องจักรกล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล งานศูนย์เครื่องจักรกล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล งานศูนย์เครื่องจักรกล /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 237,034.96 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องยนต์สูบน้ำขนาด ø 6” ø 8″ และ 12″ เพื่อเตรียมความพร้อมงานป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องยนต์สูบน้ำขนาด ø 6” ø 8″ และ 12″ เพื่อเตรียมความพร้อมงานป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องยนต์สูบน้ำขนาด ø 6” ø 8″ และ 12″ เพื่อเตรียมความพร้อมงานป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,310 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืช บริเวณคลองบัวขวัญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืช บริเวณคลองบัวขวัญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืช บริเวณคลองบัวขวัญ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 157,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 82/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนนนทบุรี 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 82/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนนนทบุรี 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  22 – 30 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ 2 ราย ยื่นซอง ……… ...Readmore

เลขที่ 80/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน Sheet Pile ป้องกันน้ำลอด บริเวณลานท่าน้ำนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 80/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน Sheet Pile ป้องกันน้ำลอด บริเวณลานท่าน้ำนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  22 – 30 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ 3 ราย ยื่นซอง ……… ...Readmore

เลขที่ 79/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณริมคลองบางเขน (ใต้ทางด่วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 79/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณริมคลองบางเขน (ใต้ทางด่วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  22 – 30 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ...Readmore

เลขที่ 78/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองลัดขวาง บริเวณสะพานซอยวัดกำแพงถึงคลองบางเขน (หลังวัดฝาง) (่ช่วงที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 78/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองลัดขวาง บริเวณสะพานซอยวัดกำแพงถึงคลองบางเขน (หลังวัดฝาง) (่ช่วงที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  22 – 30 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ...Readmore

เลขที่ 77/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตลาด แยก 1 ช่วงท้ายซอนทานสัมฤทธิ์ 10 ถึงถนนสามัคคี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 77/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตลาด แยก 1 ช่วงท้ายซอนทานสัมฤทธิ์ 10 ถึงถนนสามัคคี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  22 – 30 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ...Readmore

เลขที่ 76/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถบริเวณด้านข้างสำนักงานแขวงท่าทราย

เลขที่ 76/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถบริเวณด้านข้างสำนักงานแขวงท่าทราย

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  22  สิงหาคม 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22  สิงหาคม 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าและตู้ควบคุมบริเวณถนนเทศบาล1 (ซอยพิบูลสงคราม 5) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0169

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าและตู้ควบคุมบริเวณถนนเทศบาล1 (ซอยพิบูลสงคราม 5) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0169

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าและตู้ควบคุมบริเวณถนนเทศบาล1 (ซอยพิบูลสงคราม 5) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0169 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,879 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 398 (018-48-0008)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 398 (018-48-0008)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 398 (018-48-0008) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 310,993.36 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งบริเวณวัดแคนอก (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0170)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งบริเวณวัดแคนอก (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0170)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งบริเวณวัดแคนอก (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0170) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 457,104 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,950 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตักขยะและสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองตาสุก (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-56-0043 และ 055-56-0384)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตักขยะและสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองตาสุก (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-56-0043 และ 055-56-0384)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตักขยะและสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองตาสุก (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-56-0043 และ 055-56-0384) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 455,969.80 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  170,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 75/2560 ประมูลซื้อป้ายบอกชื่อซอยพร้อมเสาและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 75/2560 ประมูลซื้อป้ายบอกชื่อซอยพร้อมเสาและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  21- 30  สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 7  กันยายน  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ……ราย ยื่นซอง……ราย ** มี ...Readmore

เลขที่ 74/2560 ประมูลซื้อรถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 74/2560 ประมูลซื้อรถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  21- 30  สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 7  กันยายน  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ……ราย ยื่นซอง……ราย ** มีผู ...Readmore

เลขที่ 68/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

เลขที่ 68/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 18  สิงหาคม  1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  18  สิงหาคม  1 กันยายน 2560  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4  กันยายน 2560 ณ ห้องประก ...Readmore

เลขที่ 73/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้ารอบศาลหลักเมือง ทางเดิน และบริเวณทีข้างศาลหลักเมือง

เลขที่ 73/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้ารอบศาลหลักเมือง ทางเดิน และบริเวณทีข้างศาลหลักเมือง

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  18  สิงหาคม 1 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18  สิงหาคม 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ ...Readmore

เลขที่ 72/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญ ถึงใต้ทางด่วนบริเวณคลองบางเขน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 72/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญ ถึงใต้ทางด่วนบริเวณคลองบางเขน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  18 – 28 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 3,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  5 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ...Readmore

เลขที่ 71/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณเทศบาลนนทบุรี อาคาร 1 และ อาคาร 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 71/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณเทศบาลนนทบุรี อาคาร 1 และ อาคาร 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  18 – 28 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  5 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ...Readmore

เลขที่ 70/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนประชาชื่นเลียบคลองประปาตั้งแต่แยกสามัคคีคลองบางเขน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 70/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนประชาชื่นเลียบคลองประปาตั้งแต่แยกสามัคคีคลองบางเขน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  18 – 28 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  5 กันยายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ...Readmore

เลขที่ 69/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 69/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  18- 29  สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 7  กันยายน  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ……ราย ยื่นซอง……ราย ** มี ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างผลิตภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 100 แผ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างผลิตภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 100 แผ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างผลิตภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน  100 แผ่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 120,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 67/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองขับหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 (ครั้งที่ 3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 67/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองขับหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 (ครั้งที่ 3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  15 – 23 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 800 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  31 สิงหาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง … ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 18 ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 18 ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 18 ราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,257,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 21 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 21 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 21 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์กีฬา (ไม้พายไฟเบอร์) จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์กีฬา (ไม้พายไฟเบอร์) จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์กีฬา (ไม้พายไฟเบอร์) จำนวน 1 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 480,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เพื่อรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เพื่อรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เพื่อรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำแยกพงษ์เพชร (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0359)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำแยกพงษ์เพชร (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0359)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำแยกพงษ์เพชร (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0359) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 319,395 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องทำงานอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ ศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 071-58-0002

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องทำงานอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ ศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 071-58-0002

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องทำงานอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ ศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 071-58-0002 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  138,162.79 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 304,400 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3 x 6 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็น จำนวน 1 ตู้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3 x 6 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็น จำนวน 1 ตู้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท  ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3 x 6 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็น จำนวน 1 ตู้ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 66/2560 ประมูลจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 66/2560 ประมูลจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  1 – 10 สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  21 สิงหาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง …… ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (จำนวน 9 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (จำนวน 9 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (จำนวน 9 รายการ) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง /สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 449,828 บาท   ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุการศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุการศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุการศึกษา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 – 11  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ 400,000 บาท   ...Readmore

เลขที่ 65/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายเส้นทางลัด พร้อมเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 65/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายเส้นทางลัด พร้อมเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  25 กรกฎาคม –  3  สิงหาคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 4,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 11  สิงหาคม   2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ...Readmore

เลขที่ 64/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

เลขที่ 64/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  25 กรกฏาคม –  9 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 900 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 กรกฏาคม –  9 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 25 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 150,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 3,500,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร ” การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการปรับทัศนคติ เชิงบวกกับงานบริการของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร ” การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการปรับทัศนคติ เชิงบวกกับงานบริการของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร ” การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการปรับทัศนคติ เชิงบวกกับงานบริการของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 192,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่งขึ้นไปเพื่อรับส่ง ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่งขึ้นไปเพื่อรับส่ง ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่งขึ้นไปเพื่อรับส่ง ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการโรงเ ...Readmore

เลขที่ 63/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ

เลขที่ 63/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  24 กรกฎาคม 2560 – 7  สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 7  สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8  ...Readmore

เลขที่ 62/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 13 รายการ (ครั้งที่ 2)

เลขที่ 62/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 13 รายการ (ครั้งที่ 2)

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  24 กรกฎาคม 2560 – 7  สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 7  สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8  ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 150,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 3,500,000 บาท ...Readmore

เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

 รับสมัคร อบรมวิชาชีพ ประจำปี 2560 สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งได้แก่ ต.สวนใหญ่, ต.บางเขน, ต.ตลาดขวัญ, ต.บางกระสอ และ ต.ท่าทราย โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. น้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อโรค  2. น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 4 สูตร (อบรมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 & ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการปรับทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการปรับทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการปรับทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 192,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 61/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า 13.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 6 เครื่อง

เลขที่ 61/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า 13.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 6 เครื่อง

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  18 กรกฎาคม 2560 – 2  สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 – 2  สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3  ...Readmore

เลขที่ 60/2560 ประมูลซื้อรถเกลี่ยดิน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 60/2560 ประมูลซื้อรถเกลี่ยดิน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  18 – 27  กรกฎาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 7  สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม   ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ……ราย ยื่นซอง……ราย ** มีผู ...Readmore

เลขที่ 59/2560 ประมูลซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 7 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 59/2560 ประมูลซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 7 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  17 – 26  กรกฎาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 4  สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม   ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ……ราย ยื่นซอง……ราย ** มีผู ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 208,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,980 บาท ...Readmore

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

               ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2558 – 2560 จำนวน 31 ตำแหน่ง 34 อัตรา   รายละเอียดประกาศ การรับโอน ...Readmore

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

               ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2558 – 2560 จำนวน 31 ตำแหน่ง 34 อัตรา   รายละเอียดประกาศ การรับโอน ...Readmore

เลขที่ 58/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 58/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  5 – 17  กรกฎาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 24  กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ  9 ราย ยื่นซอง  4  ราย ** มีผู้ผ่านคุณสมบั ...Readmore

เลขที่ 57/2560 ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

เลขที่ 57/2560 ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  4 – 14  กรกฏาคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  24  กรกฎาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซ ...Readmore

เลขที่ 56/2560 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน

เลขที่ 56/2560 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  4 กรกฎาคม 2560 – 19  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 – 19  กรกฎาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ...Readmore

เลขที่ 55/2560 ประมูลซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถเก็บขนมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 55/2560 ประมูลซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถเก็บขนมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  3 -13  กรกฎาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 24  กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ 9 ราย ยื่นซอง 4 ร ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรร 481,500 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 1,250,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2560 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2560 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2560 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด  ดังนี้ 1.ป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2560 ขนาด 30×30 ซม. จำนวน 634 แผ่น 2.ป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบสูบน้ำซอยประชาชื่น 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบสูบน้ำซอยประชาชื่น 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบสูบน้ำซอยประชาชื่น 8 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 114,279.21 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ฝึกอบรมและดูงาน) จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 208,000 บาท ...Readmore

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของเทศบาลนครนนทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของเทศบาลนครนนทบุรี

      ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งการรั ...Readmore

การเลื่อนวันประกาศผลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยของเทศบาลนครนนทบุรี

การเลื่อนวันประกาศผลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยของเทศบาลนครนนทบุรี

          ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของเทศบาลนครนนทบุรี โดยกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที ...Readmore

เลขที่ 51/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

เลขที่ 51/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  28 มิถุนายน 2560 – 13  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 – 13  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 226,091 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดแบคโฮ EX 60 หมายทะเบียน ตค 63 (033-42-0002)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดแบคโฮ EX 60 หมายทะเบียน ตค 63 (033-42-0002)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดแบคโฮ EX 60 หมายทะเบียน ตค 63 (033-42-0002) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 206,584.90 บาท ...Readmore

เลขที่ 54/2560 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟศสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 210 วัตต์ 21,000 ลูกเมน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 ตัว

เลขที่ 54/2560 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟศสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 210 วัตต์ 21,000 ลูกเมน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 ตัว

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  28 มิถุนายน 2560 – 13  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 – 13  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

เลขที่ 53/2560 ประมูลซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ 5 ประตู ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 53/2560 ประมูลซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ 5 ประตู ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  28 มิถุนายน 2560 – 7 กรกฏาคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  18  กรกฎาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ ……. ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 1,250,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 52/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มตั้งพื้น เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เลขที่ 52/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มตั้งพื้น เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  28 มิถุนายน 2560 – 14 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 900 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 – 14 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (รัชกาลที่ 10) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 50/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองขับหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 50/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองขับหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  26 มิถุนายน 2560 – 4  กรกฏาคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 800 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  14  กรกฎาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …… ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร ”การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการศึกษาดูงานของบุคคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร ”การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการศึกษาดูงานของบุคคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร ”การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการศึกษาดูงานของบุคคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลััดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท ...Readmore

รับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน ประจำปี 2560 เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี

รับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน ประจำปี 2560 เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี

เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน  ประจำปี 2560 เทศบาลนครนนทบุรี ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี  โดยกิจกรรมของชมรมมีดังนี้ (เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฟรี) ชมรมสอนศิลปะวาดภาพพื้นฐาน ชมรมสอนการแสดงละครเวที ชมรมสอนนาฏศิลป์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ เดือนเมษายน – กันย ...Readmore

เลขที่ 49/2560 สอบราคาจัดซื้อชุดเวทีโครงเหล็กพร้อมประกอบติดตั้ง ขนาดชุดละ 2.9 ตร.ม จำนวน 100 ชุด

เลขที่ 49/2560 สอบราคาจัดซื้อชุดเวทีโครงเหล็กพร้อมประกอบติดตั้ง ขนาดชุดละ 2.9 ตร.ม จำนวน 100 ชุด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  20 มิถุนายน 2560 – 4  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 – 4  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 5 ...Readmore

เลขที่ 48/2560 ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 48/2560 ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  20 มิถุนายน 2560 – 29  มิถุนายน   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7  กรกฎาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ ...Readmore

เลขที่ 47/2560 ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 47/2560 ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  20 มิถุนายน 2560 – 29  มิถุนายน   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  7  กรกฎาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ … ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 328,173.88 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ โรงสูบน้ำ เครื่องดันน้ำ และบ่อสูบน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ โรงสูบน้ำ เครื่องดันน้ำ และบ่อสูบน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ โรงสูบน้ำ เครื่องดันน้ำ และบ่อสูบน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 205,375.86 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จำนวน 1 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จำนวน 1 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จำนวน 1 รายการ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 46/2560 สอบราคาจัดซื้อธงประดับเสาไฟฟ้าเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน 200 ชุด พร้อมติดตั้ง

เลขที่ 46/2560 สอบราคาจัดซื้อธงประดับเสาไฟฟ้าเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน 200 ชุด พร้อมติดตั้ง

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  19 มิถุนายน 2560 – 3  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 – 3  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 ...Readmore

เลขที่ 45/2560 สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้เหล็กแบบบุนวม จำนวน 500 ตัว

เลขที่ 45/2560 สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้เหล็กแบบบุนวม จำนวน 500 ตัว

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  19 มิถุนายน 2560 – 3  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 – 3  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 ...Readmore

เลขที่ 44/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 ตัว พร้อมติดตั้งบริเวณสวนหย่อม ซอยศิริชัย 1 แยก 1

เลขที่ 44/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 ตัว พร้อมติดตั้งบริเวณสวนหย่อม ซอยศิริชัย 1 แยก 1

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  19 มิถุนายน 2560 – 3  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 – 3  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรร ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเส ...Readmore

พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล นครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2560

พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล นครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2560

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 2 ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกี ...Readmore

เลขที่ 43/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 43/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  15 – 26  มิถุนายน  2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุร ...Readmore

เลขที่ 41/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา

เลขที่ 41/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  15 มิถุนายน 2560 – 29  มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 – 29  มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี (การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร NP+ Normal Program Plus) หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 10,000,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 42/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนาม)

เลขที่ 42/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนาม)

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  15 มิถุนายน 2560 – 29 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 – 29 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงธรรมจักร และเสาธง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงธรรมจักร และเสาธง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงธรรมจักร และเสาธง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  258,800 บาท ...Readmore

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอยในตำบลบางกระสอ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอยในตำบลบางกระสอ

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน และมอบอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยอินทรีย์ ให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในตำบลบางกระสอ จำนวน 6 ชุมชน ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐวัดแค ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างล้างเครื่องทำความเย็น (Chiller) และระบบระบายความร้อน (Condenser) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างล้างเครื่องทำความเย็น (Chiller) และระบบระบายความร้อน (Condenser) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างล้างเครื่องทำความเย็น (Chiller) และระบบระบายความร้อน (Condenser) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 164,780 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมน้ำยาเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมน้ำยาเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมน้ำยาเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 268,013.60 บาท ...Readmore

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นครนนท์ทัวร์นาเม้นท์ 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นครนนท์ทัวร์นาเม้นท์ 2560

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นครนนท์ทัวร์นาเม้นท์ 2560 ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 8 ทีม ได้แก่ 1.โรงเรียนกีฬาน ...Readmore

นครนนท์ฟอร์มเยี่ยม คว้าแชมป์ลูกยางกรมพลศึกษา

นครนนท์ฟอร์มเยี่ยม คว้าแชมป์ลูกยางกรมพลศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี จากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี เข้าชิงชนะเลิศ กับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ณ สนามศูนย์เยาวชนเฉ ...Readmore

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์  การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  สำนักงานการประปานครหลวง สาขานนทบุรี  กรมทางหลวงชนบท  ที่ท ...Readmore

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 ให้แก่เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 1,200 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ 133,603 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อนกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน) จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อนกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน) จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อนกว่า  45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการชุมชนคลองสวย  น้ำใส ประจำปี 2560 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน)  จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...Readmore

โครงการ ”ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ ”ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน สโมสรโรตารี่เจริญนคร (ภาค3350) จัดโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก”  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร2 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ...Readmore

เลขที่ 40/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

เลขที่ 40/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  1 มิถุนายน 2560 – 15  มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 15  มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

เลขที่ 39/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 18 รายการ

เลขที่ 39/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 18 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  1 มิถุนายน 2560 – 15  มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 15  มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาส

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาส

           เทศบาลนครนนทบุรีกำหนดประชุมคณะกรรมการกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น ...Readmore

การต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

การต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

            เทศบาลนครนนทบุรี ขอแจ้งให้ผู้เช่าแผงลานหน้าตลาดสด และหลังตลาด ที่มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ติดต่อยื่นคำร้องและชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 ตุลาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ ...Readmore

เลขที่ 37/2560 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

เลขที่ 37/2560 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  12 มิถุนายน ...Readmore

เลขที่ 38/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 38/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองหมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0016 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  26 พฤษภาคม 2560 – 5  มิถุนายน   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 800 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  13  มิถุนายน 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ … ...Readmore

รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    ด้วยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 32351 – 2 วิช ...Readmore

ขอเชิญร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล “นครนนท์ทัวร์นาเม้น” ประจำปี2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีม ชาย – หญิง

ขอเชิญร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล “นครนนท์ทัวร์นาเม้น” ประจำปี2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีม ชาย – หญิง

          เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “นครนนท์ทัวร์นาเม้น” ประจำปี2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีม ชาย – หญิง ระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2560 ณ สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี เงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ** โดยสามารถสมัครได้ที่ กอง ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 2 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 2 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 2 รายการ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร: 177,000 บาท   ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “กระบวนการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชน และการศึกษาดูงานบุคลากรสำนักการช่าง”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “กระบวนการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชน และการศึกษาดูงานบุคลากรสำนักการช่าง”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “กระบวนการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชน และการศึกษาดูงานบุคลากรสำนักการช่าง” /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  375,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) จำนวน 20 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) จำนวน 20 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน)  จำนวน 20 คัน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้ร ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 370 (018-48-0006)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 370 (018-48-0006)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 370 (018-48-0006) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,899.60 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมสััญญาณไฟจราจรบริเวณปากทางแยกระหว่างซอยประชาชื่นนนทบุรี 8/1 กับซอยประชาชื่น 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมสััญญาณไฟจราจรบริเวณปากทางแยกระหว่างซอยประชาชื่นนนทบุรี 8/1 กับซอยประชาชื่น 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมสััญญาณไฟจราจรบริเวณปากทางแยกระหว่างซอยประชาชื่นนนทบุรี 8/1 กับซอยประชาชื่น 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,620 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดกาศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดกาศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดกาศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 10,000,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 36/2560 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 36/2560 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  16 พฤษภาคม – 25  พฤษภาคม  2560ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  2  มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวั ...Readmore

ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ

ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๒๗ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริการประชาชนด้านการสาธารณสุขที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดตาเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๔/๒๕๖0 ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖0 ปรากฏว่าต ...Readmore

เลขที่ 35/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ (ครั้งที่ 2)

เลขที่ 35/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ (ครั้งที่ 2)

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  15 พฤษภาคม – 24  พฤษภาคม  2560ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  1  มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราค ...Readmore

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบลในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบลในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

  กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเทศบาลนครนนทบุรี โดยเปิดสอนสำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบล คือ ตำบลสวนใหญ่, ตำบลบางเขน, ตำบลตลาดขวัญ, ตำบลบางกระสอ, ตำบลท่าทราย  โดยเปิดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้ กระจกเงาเดคูพาจ (อบรมวันเสาร์ที่ 24 ม ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง สำนักงานเทศบาลครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง สำนักงานเทศบาลครนนทบุรี อาคาร 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง  สำนักงานเทศบาลครนนทบุรี อาคาร 2 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักปลัด วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  266,173.20 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 403,200 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 158,200 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง  153,955 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอืื่นๆ(วัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ)ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอืื่นๆ(วัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ)ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอืื่นๆ(วัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ)ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความั่นคง หน่วยงานของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 395,524 บาท   ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้ใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬาซอยไทยานนท์ 16/1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้ใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬาซอยไทยานนท์ 16/1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้ใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬาซอยไทยานนท์ 16/1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    370,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อยาง Cold Mix จำนวน 140 ตัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อยาง Cold Mix จำนวน 140 ตัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อยาง Cold Mix จำนวน 140 ตัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งพื้นหน้าศาลหลักเมืองทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งพื้นหน้าศาลหลักเมืองทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งพื้นหน้าศาลหลักเมืองทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 หมายเลขครุภัณฑ 185-50-2274 /หน้วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบปร ...Readmore

ยกเลิกการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 13 รายการ

ยกเลิกการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 13 รายการ

ยกเลิกการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 13 รายการ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเลขที่ 29/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 และประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ...Readmore

เลขที่ 34/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ

เลขที่ 34/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  18 เมษายน – 27  เมษายน  2560ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  4  พฤษภาคม 2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ บน-2101 นนทบุรี (004-53-0016)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ บน-2101 นนทบุรี (004-53-0016)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ บน-2101  นนทบุรี (004-53-0016) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,640  บาท ...Readmore

เลขที่ 33/2560 สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ

เลขที่ 33/2560 สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  3 – 21 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 – 21 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  24 เมษายน 2560 ณ ห้องประกวดราคา ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประจำปี 2560 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประจำปี 2560 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประจำปี 2560 ดังนี้ -รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 จำนวน 4 คัน คันละ 12,000 บาท  เป็นเงิน 144,000 บาท -รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 จำนวน 4 คัน คันละ 12,000 บ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,244.08 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 210,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 143,900 บาท ...Readmore

เลขที่ 32/2560 ประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 60 ตัว พร้อมติดตั้งภายในอุทยานมกุฎรมยสราญศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 32/2560 ประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 60 ตัว พร้อมติดตั้งภายในอุทยานมกุฎรมยสราญศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  27 มีนาคม -5  เมษายน  2560ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  19  เมษายน 2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  25  เมษ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลฯ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ติดตั้งป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย เพิ่มเติมในพื้นที่ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6 และถนนกรุงเทพนนท์ ตำบลบางเขน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ติดตั้งป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย เพิ่มเติมในพื้นที่ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6 และถนนกรุงเทพนนท์ ตำบลบางเขน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ติดตั้งป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย เพิ่มเติมในพื้นที่ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6 และถนนกรุงเทพนนท์ ตำบลบางเขน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 322,712 บาท   ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 482,424.48 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กบ 5286

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กบ 5286

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กบ 5286 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ:  สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 129,063.40 บาท ...Readmore

เลขที่ 31/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 31/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  10 มีนาคม 2560 – 20  มีนาคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 2,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  28  มีนาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ ……. ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ //หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 170,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ //หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 228,300 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  378,000 บาท ...Readmore

ขยายระยะเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ขยายระยะเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

เนื่องจาก เทศบาลได้ตรวจพบว่าการประกาศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง www.gprocurement.go.th มีความคลาดเคลื่อนกับข้อมูลในการประกาศของเทศบาลนครนนทบุรี จึงขอขยายระยะเวลาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ***กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเล ...Readmore

เลขที่ 29/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 13 รายการ

เลขที่ 29/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 13 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  6 มีนาคม 2560 – 20  มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 – 20  มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  21  มี ...Readmore

เลขที่ 30/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 30/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  6 มีนาคม 2560 – 14  มีนาคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  22  มีนาคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,329.60 บาท ...Readmore

เลขที่ 28/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 28/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  1- 10  มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 20  มีนาคม  2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ 4 ราย ยื่นซอง 3 ราย ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 5 คัน รวมเป็นเงิน  6,500,000 บาท /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวด ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองศรีเพ็ชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองศรีเพ็ชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองศรีเพ็ชร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 329,560 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทางหลวงโพธิ์ทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทางหลวงโพธิ์ทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทางหลวงโพธิ์ทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 27/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

เลขที่ 27/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที ...Readmore

เลขที่ 26/2560 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

เลขที่ 26/2560 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม)เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม)เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม)เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 81-6136 (006-32-0003)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 81-6136 (006-32-0003)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 81-6136 (006-32-0003) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,558 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ระยะเวลาจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมบำรุงโคมแสงจันทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมบำรุงโคมแสงจันทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมบำรุงโคมแสงจันทร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 369,824.10 บาท ...Readmore

เลขที่ 25/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ

เลขที่ 25/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 800 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 ...Readmore

เลขที่ 24/2560 สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยวิธีสอบราคา

เลขที่ 24/2560 สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยวิธีสอบราคา

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ใน ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสถานที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสถานที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสถานที่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   318,000  บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 11 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 11 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 11 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,500  บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 182,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่

ชื่อโครงการ: ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 203,757.96 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน /หน่วนงานเจ้าของโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 23/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (วัสดุ-อุปกรณ์จราจร)  จำนวน 7 รายการ

เลขที่ 23/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (วัสดุ-อุปกรณ์จราจร) จำนวน 7 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  24 มกราคม 2560 – 7  กุมถาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 มกราคม 2560 – 7  กุมถาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการเรียนรู้สุ่โลกกว้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการเรียนรู้สุ่โลกกว้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการเรียนรู้สุ่โลกกว้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 300,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ไปวันที่ 20 มกราคม 2560 จำนวน 9 คัน คันละ 6,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท รับกลับวันที่ 22 มกราคม 2560 จำนวน 9 คัน ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโคมไฟ LED

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโคมไฟ LED

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโคมไฟ LED /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 334,910 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  226,840  บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 3 (สถานีสูบน้ำเสียประชานิเวศน์ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 3 (สถานีสูบน้ำเสียประชานิเวศน์ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 3 (สถานีสูบน้ำเสียประชานิเวศน์ 2) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 428,984.40 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  250,000  บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,300 บาท ...Readmore

เลขที่ 15/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,500 ชิ้น)

เลขที่ 15/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,500 ชิ้น)

เนื่องจากเกิดปัญหาช้อขัดข้องในการดำเนินการตามโครงการจัดซื้อของรางวัลดังกล่าว เทศบาลจึงอาศัยสิทธิ ตามประกาศ ข้อ 5 (55)  ขอยกเลิกการจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,800 ชิ้น) ...Readmore

เลขที่ 22/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุกปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

เลขที่ 22/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุกปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  20 มกราคม 2560 – 3  กุมถาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มกราคม 2560 – 3  กุมถาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,500 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างรถโดยสารไม่ปรับอากาศ(รถพัดลม) เพื่อรับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจั ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ชุดจอประชาสัมพันธ์ LED Full Color  ความละเอียดไม่น้อยกว่า p6 จำนวน 1 เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 400,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 130,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 21/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มสะพานลอยและซุ้มคร่อมถนนแสดงความไว้อาลัย บริเวณสะพานข้ามแยกแคราย, บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และบริเวณสะพานลอยพระราม 5 (ถนนนครอินทร์)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 21/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มสะพานลอยและซุ้มคร่อมถนนแสดงความไว้อาลัย บริเวณสะพานข้ามแยกแคราย, บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และบริเวณสะพานลอยพระราม 5 (ถนนนครอินทร์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  16 มกราคม 2559 – 24  มกราคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 2,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ ...Readmore

เลขที่ 20/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ

เลขที่ 20/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  16 มกราคม 2560 – 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 700 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2560 – 30 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 มกรา ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 202,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จำนวน 1 รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   200,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 19/2560 ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

เลขที่ 19/2560 ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  10 – 19 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  27 มกราคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อ ...Readmore

เลขที่ 18/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ

เลขที่ 18/2560 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  10 – 19 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  27 มกราคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นำไปใช้ประกอบกิจกรรมสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนในการร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นำไปใช้ประกอบกิจกรรมสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนในการร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นำไปใช้ประกอบกิจกรรมสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนในการร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวสัดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้งานสถานที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวสัดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้งานสถานที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวสัดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้งานสถานที่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน  169,573.60 บาท ...Readmore

เลขที่ 17/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบอกทางเพื่อเปิดช่องทางพิเศษพร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงถนนงามวงศ์วานฝั่งนนทบุรี จำนวน 12 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 17/2560 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบอกทางเพื่อเปิดช่องทางพิเศษพร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงถนนงามวงศ์วานฝั่งนนทบุรี จำนวน 12 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  27 ธันวาคม 2559 – 6  มกราคม   2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 5,000 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  16 มกราคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ...Readmore

เลขที่ 16/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี (Annual Report) ประจำปี 2559 จำนวน 2,000 เล่ม

เลขที่ 16/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี (Annual Report) ประจำปี 2559 จำนวน 2,000 เล่ม

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  26 ธันวาคม 2559 – 11 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  26 ธันวาคม 2559 – 11 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 ม ...Readmore

เลขที่ 15/2560 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,500 ชิ้น)

เลขที่ 15/2560 สอบราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 20 รายการ (26,500 ชิ้น)

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  22 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  22 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 มกรา ...Readmore

เลขที่ 14/2560 ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 14/2560 ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  21 – 30  ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  11 มกราคม 2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง … ...Readmore

ประมูลจ้างเลขที่ 5/2560 เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

ประมูลจ้างเลขที่ 5/2560 เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

               ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยสิทธิตามประกาศฯ ข้อ 6 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และขอประกาศว่า มีผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วย ข้อเสนอด้านเทคนิคเหมาะสมและไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึง ...Readmore

ประมูลจ้างเลขที่ 4/2560 เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

ประมูลจ้างเลขที่ 4/2560 เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

               ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้นคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยสิทธิตามประกาศฯ ข้อ 6 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และขอประกาศว่า มีผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วย ข้อเสนอด้านเทคนิคเหมาะสมและไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงใ ...Readmore

เลขที่ 13 /2560 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 13 /2560 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  19 – 28  ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500.00 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  9 มกราคม  2560   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย ** มีผู้ผ่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่

ชื่อโครงการ : ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร: 319,600 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ ขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 421,560 บาท ...Readmore

เลขที่ 12/2560 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน

เลขที่ 12/2560 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  13 – 27 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประกวดร ...Readmore

เลขที่ 11/2560 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 11/2560 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  9  ธันวาคม  2559 – 20  ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000.00 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  28 ธันวาคม  2559   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง …… ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อชุดแข่งขัน พร้อมถุงเท้า เพื่อใช้ในแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อชุดแข่งขัน พร้อมถุงเท้า เพื่อใช้ในแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ: ซื้อชุดแข่งขัน พร้อมถุงเท้า เพื่อใช้ในแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ใช ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ: จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา  เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรีย ...Readmore

เลขที่ 9/2560 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เลขที่ 9/2560 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

* กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  6 – 21  ธันวาคม  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่  20 ธันวาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  22 ...Readmore

ตารางประมาณการราคาค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารฯ

ตารางประมาณการราคาค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารฯ

ชื่อโครงการ :  งานจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย ประจำเดือนธันวาคม 2559 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ...Readmore

ตารางประมาณการราคาค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการฯ

ตารางประมาณการราคาค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการฯ

ชื่อโครงการ :  งานจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย ประจำเดือนธันวาคม 2559 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ...Readmore

เลขที่8/2560 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)จำนวน 4คน

เลขที่8/2560 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ(พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)จำนวน 4คน

* กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยถือเวลาตามนาฬิกา ณ ห้องส่วนพัสดุ สำนักการคลังเป็นเกณฑ์ (สถานที่ยื่นซอง) หากหมดเวลายื่นเอกสาร เทศบาลนครนนทบุรี จะไม่รับซองเอกสารโดยเด็ดขา ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสูจิบัตรในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสูจิบัตรในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ชื่อโครงการ:  จ้างเหมาจัดทำสูจิบัตรในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 130,000 บาท   ...Readmore

เลขที่ 7/2560 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 7/2560 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  30 พฤศจิกายน 2559 – 9  ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 4,000.00 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  20 ธันวาคม  2559   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. รา ...Readmore

เลขที่ 6/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีทอาคารตกตะกอนภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

เลขที่ 6/2560 เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีทอาคารตกตะกอนภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

* กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  6 – 21  ธันวาคม  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่  20 ธันวาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  22 ...Readmore

เลขที่ 5/2560 เรื่องประมูลจ้างเหมาบริษัทดูและรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศสบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 5/2560 เรื่องประมูลจ้างเหมาบริษัทดูและรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการเทศสบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  25 พฤศจิกายน 2559 – 7  ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  16 ธันวาคม  2559   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย... ...Readmore

เลขที่ 4/2560 เรื่องประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 4/2560 เรื่องประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  25 พฤศจิกายน 2559 – 7  ธันวาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  16 ธันวาคม  2559   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……… ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างรถโดยสาร เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างรถโดยสาร เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างรถโดยสาร เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดกาญ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ ...Readmore

ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนวิจัย

ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนวิจัย

  ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนวิจัย ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี (จำนวน 4 งานบริการ) หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ...Readmore

เลขที่ 3/2560 เรียกสอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 คนต่อเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

เลขที่ 3/2560 เรียกสอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 คนต่อเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  11  – 24 พฤศจิกายน  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 300 บาท ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่  23 พฤศจิกายน  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. * กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอยดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอยดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิวส์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอยดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 248,240 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการงานตามแผนยุกธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการงานตามแผนยุกธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการงานตามแผนยุกธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 200,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อกล่องใส่ยา พร้อมสติ๊กเกอร์ โลโก้เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อกล่องใส่ยา พร้อมสติ๊กเกอร์ โลโก้เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อกล่องใส่ยา พร้อมสติ๊กเกอร์ โลโก้เทศบาลนครนนทบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 135,000 บาท ...Readmore

เลขที่ 2/2560 ประมูลจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 2/2560 ประมูลจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนท์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล วันที่  27 ตุลาคม 7  พฤศจิกายน  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  15  พฤศจิกายน  2559   ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2)  อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย ** ม ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อทรายหยาบ จำนวน 800 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อทรายหยาบ จำนวน 800 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อทรายหยาบ จำนวน 800 ลูกบาศก์เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,800 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อไม้ 1 1/2″ 3″ * 400 ม. จำนวน 1,560 ท่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อไม้ 1 1/2″ 3″ * 400 ม. จำนวน 1,560 ท่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อไม้ 1 1/2″ 3″ * 400 ม. จำนวน 1,560 ท่อน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,090.80 บาท ...Readmore

เลขที่ 1/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

เลขที่ 1/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในว ...Readmore

ยกเลิกการจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูล เลขที่ 133/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ...Readmore

ยกเลิกการจ้างเหมาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการจ้างเหมาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการจ้างเหมาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูล เลขที่ 132/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ

ชื่อโครงการ :  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,000,000 บาท   ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ เพื่อแสดงการไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขออนุมัติซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ เพื่อแสดงการไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อโครงการ ขออนุมัติซื้อผ้าระบายสีขาว – ดำ เพื่อแสดงการไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 470,400 บาท ...Readmore

เลขที่ 1/2560 เรียกสอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

เลขที่ 1/2560 เรียกสอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่  19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2559 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท * กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี *สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 26 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง สำนักการศึกษา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ...Readmore

เลขที่ 124/2559 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี

เลขที่ 124/2559 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรีได้ตรวจพบว่า มีความคลาดเคลื่อนของรายการประกอบแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ระบุในเอกสารสอบราคาจ้าง จึงทำให้เทศบาลนครนนทบุรีไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อประโย ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงไฟส่องสว่างวิทยาลัยมหาดไทยบริเวณท่าน้ำนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงไฟส่องสว่างวิทยาลัยมหาดไทยบริเวณท่าน้ำนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงไฟส่องสว่างวิทยาลัยมหาดไทยบริเวณท่าน้ำนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 376,817.62 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินสายเมนและเดินสาย LAN บริเวณอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บ วัสดุ – อุปกรณ์และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 4 เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินสายเมนและเดินสาย LAN บริเวณอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บ วัสดุ – อุปกรณ์และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 4 เทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินสายเมนและเดินสาย LAN บริเวณอาคารซ่อมบำรุงและจัดเก็บ วัสดุ – อุปกรณ์และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 4 เทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 446,725  บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 399,876.35 ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 1-4 (สถานีสูบน้ำประชานิเวศน์ 2 )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 1-4 (สถานีสูบน้ำประชานิเวศน์ 2 )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 1-4 (สถานีสูบน้ำประชานิเวศน์ 2 ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 191,831.74 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 183-00-0001)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 183-00-0001)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 183-00-0001) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 398,040 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเรือขุดลอกคลอง หมายเลขครุภัณฑ์ 027-53-0007

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเรือขุดลอกคลอง หมายเลขครุภัณฑ์ 027-53-0007

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมเรือขุดลอกคลอง หมายเลขครุภัณฑ์ 027-53-0007 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 188,790.80 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเทียบเรือบริเวณวัดเขมาภิรตาราม (061-55-0004)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเทียบเรือบริเวณวัดเขมาภิรตาราม (061-55-0004)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเทียบเรือบริเวณวัดเขมาภิรตาราม (061-55-0004) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 161,645.76 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ /หน่วยเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 293,180 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินเกล็ด , หิน ,1″ และหิน 2″

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินเกล็ด , หิน ,1″ และหิน 2″

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินเกล็ด , หิน ,1″ และหิน 2″ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 270,175 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินระบบประปาบริเวณศูนย์นนัทนาการเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินระบบประปาบริเวณศูนย์นนัทนาการเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินระบบประปาบริเวณศูนย์นนัทนาการเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,270 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินระบบประปาบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินระบบประปาบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินระบบประปาบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,730 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 268,090 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,500 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องตักขยะ สถานีสูบน้ำแยกพงษ์เพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องตักขยะ สถานีสูบน้ำแยกพงษ์เพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องตักขยะ สถานีสูบน้ำแยกพงษ์เพชร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,978  บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 4,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 4,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 4,000,000 บาท ...Readmore

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,000,000 บาท