Nakornnonthaburi

Contact Us

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ที่อยู่ : 139 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์0 2589 05000, 0 2589 0505

โทรสาร : 0 2589 0516

อีเมล : nakornnont@nakornnont.com

หมายเลขติดต่อหน่วยงาน

ผู้บริหาร

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

นายกเทศมนตรี 0 2591 7871 1315
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ ธนพงศ์ ธนเดชากุล  0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน 0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ นายวรวุฒิ ศรีนนท 0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ วุฒิชัย มะสี 0 2580 3210 1328
 ปลัดเทศบาล  0 2580 321 1330
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 0 2589 0515  1331, 1332, 1333
 รองปลัดฯ ปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน 0 2580 3279 1305
 หน้าห้องรองปลัดฯ ปิยะรัตน์  1301
รองปลัดฯ วิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช  0 2580 3289  1306
 หน้าห้องรองปลัดฯ วิศิษฐ์  1301

สํานักการศึกษา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 2307
ห้องสํานักการศึกษา 2308, 2309
หน่วยศึกษานิเทศก์  2310
 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  2312

สํานักการคลัง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 0 2582 2864 1230
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง  1242
 สํานักการคลัง  0 2580 3236, 0 2580 3250, 0 2580 3260, 0 2580 0865
 ฝ่ายการเงินและบัญชี  0 2580 0863  1233
 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  0 2589 0504  1234
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  0 2589 0501
 ฝ่ายแผนที่ภาษี  2201, 2202, 2203
 ฝ่ายผลประโยชน์  1118
 งานจัดเก็บรายได้ 1119, 1120
 งานสถิติการคลัง  1226
 งานธุรการ  1227, 1228, 1229,
งานระเบียบสํานักการคลัง 1231, 1232
 งานเร่งรัดรายได้  1121

สํานักการช่าง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 2300
ฝ่ายบําบัดน้ําเสีย  0 2580 3948, 0 2580 6159, 0 2580 9437
 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 0 2525 1231, 0 2525 2956
 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 0 2589 0495
 งานธุรการ (ฝ่ายสาธารรูปโภค)  2301
 งานธุรการ (ฝ่ายบําบัดน้ําเสีย)  2302

สํานักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 025915180 1219
 ผู้อํานวยการส่วนบริหารสิ่งแวดล้อม  1217
 ห้องสํานักการสาธารณสุขฯ 0 2580 0503, 0 2580 0867
 หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  1213
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขฯ  1212
 ฝ่ายแผนที่ดาวเทียม GPS 0 2950 3565
 งานสูบสิ่งปฏิกูล 0 2589 0503  1203
 งานส่งเสริม 1214
 งานป้องกันและควบคุมโรค 1209
 งานรักษาความสะอาด  1202,1205
งานวิชาการ 1218
 งานสุขาภิบาล  1207
 งานธุรการ  1223, 1225
 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (คลังยา)  2207, 2208, 2110
 สัตวแพทย์ (แขวงท่าทราย)  0 2580 0866
สํานักปลัดเทศบาลฯ เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 หัวหน้าสํานักปลัด 0 2589 0513 1321
 หน้าห้องหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  1322
 งานธุรการ งานสภา/งานพัสดุ 1323
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  1323
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1324
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1325
 งานจดทะเบียนพาณิชย์ 1242
 ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจําตัวฯ  0 2589 0497, 0 2580 0869, 0 2580 7205
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ  1106
 งานบัตรประจําตัวประชาชน  1102
 งานทะเบียนราษฎร์  1109, 1111
 งานธุรการฝ่ายทะเบียนฯ  1101
 เคาน์เตอร์ทะเบียนฯ  1105
 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ (เทศกิจ) 2204, 2205, 2206
 ศูนย์ดํารงค์ธรรม  1101

กองวิชาการและแผนงาน

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ 2100
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  2101
 ฝ่ายนิติการ  2101
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 2102
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  2102
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2103
 งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  2200
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  2200

กองสวัสดิการสังคม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 2104
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2105
ฝ่ายสงเสริมและสวัสดิการสังคม 2106 2106
ฝ่ายพัฒนาชุมชน / พัฒนาอาชีพ / สังคมสงเคราะห์ 2107
Empty tab. Edit page to add content here.

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

เลขหมายตรง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 0 2589 0506, 0 2589 0489
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย 0 2589 7714 – 16
 แขวงท่าทราย  0 2591 7864 – 7
 สถานธนานุบาล 1 0 2525 1504
 สถานธนานุบาล 2  0 2591 0226
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1  0 2525 2681
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2  0 2525 1505
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3  0 2525 0876
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 0 2525 0485
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5  0 2589 6904
 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 2574 6748, 0 2573 9727
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร  0 2950 4457
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ 0 2526 2935
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย  0 2952 8705-6
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ 0 2527 7320
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ทรายทอง 0 2588 4827

ห้องประชุม และ อื่นๆ

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ 0 2589 0500, 0 2589 0505 0
ห้องประชุมย่อย 2  1239
ห้องประชุมย่อย 3 1240
ห้องประชุมสภา  1401, 1402
ห้องพักผ่อนข้างห้องประชุมสภาฯ  1403
ห้องรับรองแขกต่างชาติ  1404
ห้อง CCTV 1405
ห้อง IT และ ช่างไฟฟ้าอาคาร (อาคาร 2 )  1304
หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 1501, 1502
ห้องควบคุมลิฟท์ 1507

Element

Become a Member


Continue