Nakornnonthaburi

Division of Social Welfare

Miss Saifon  Thanomrod

Acting Director of  the Social Welfare Division

อำนาจหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม     แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  ประกอบด้วย

.๑  งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานสารบรรณ

๒.  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

๓.  งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล

๔.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

๕.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

๖.  งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

๗.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

๘.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

๙.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

๑๐.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

๑๑.  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

๑๒.  งานสวัสดิการต่าง ๆ

๑๓.  งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๑๔.  งานการประชาสัมพันธ์

๑๕.  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของ กองสวัสดิการสังคม รวมถึงการตรวจสอบ    การปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน

๑๖.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒   งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของกองหรืองานดังต่อไปนี้

๑.  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี

๒.  งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง  เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

๓.  งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง

๔.  งานการพัสดุ  เช่น  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน      เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

 

.  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  แบ่งออกเป็น

.๑  งานสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.   งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

๒.   งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

๓.   งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

๔.   งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

๕.   งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

๖.   งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

๗.   งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

๘.   งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

๙.   งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

๑๐.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.๒   งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.   งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ

๒.   งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า   อนาถา   ไร้ที่พึ่ง   เร่ร่อนจรจัด   ถูกทอดทิ้ง

๓.   งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา

๔.   งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบ

นักเรียน  อาหารกลางวัน   ทุนการศึกษา  ฯลฯ

๕.   งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   ได้แก่  การสอดส่อง  ดูแล   และช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

๖.  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

๗.  งานให้คำปรึกษา  แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

๘.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.๓   งานกิจการสตรีและคนชรา     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.   งานสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา

๒.   งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสตรีและคนชรา

๓.   งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่สตรีและคนชรา

๔.   งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรีและคนชรา

๕.   งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการสตรีและคนชรา

๖.   งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านกิจการสตรีและคนชราแก่ผู้มาขอรับคำแนะนำ

๗.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  แบ่งออกเป็น

.๑  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

(๒)  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

(๓)  งานจัดระเบียบชุมชน

(๔)  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

(๕)  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

(๖)  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา  การอนามัย และสุขาภิบาล

(๗)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

.  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม   แบ่งออกเป็น

.๑  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่สังคม

(๒)  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

(๓)  งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการสังคม แก่ผู้มาขอรับ

(๔)  งานสำรวจวิจัย สภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน

(๕)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕.  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  แบ่งออกเป็น

๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑)  งานสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ – รายได้ชุมชน

(๒)  งานอนุรักษ์ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมรายได้ของประชาชน

(๓)  งานอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๔)  งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

(๕)  งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน

(๖)  อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการตลาด

(๗)  งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

(๘)  งานส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐ  และท้องถิ่น

(๙)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue