Nakornnonthaburi

Division of Technical Services and Planning

Mr. Oppathum Kasetwaytin

Director if the Technical Services and Planning Division

 อำนาจหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน    แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น  ดังนี้

.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

และสารบรรณ

.๑  งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ

อำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ

๒.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล

๓.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

๔.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

๕.  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองวิชาการและแผนงาน

๖.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

๗.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

๘.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

๙.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  ของกองวิชาการและแผนงาน

๑๐. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

๑๑. งานสวัสดิการของกองวิชาการและแผนงาน

๑๒. งานจัดเก็บเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน

๑๓. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และงานจัดทำงบประมาณ

.๑  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานรวบรวม  วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนา และการประเมินผลตามแผนพัฒนาทุกระดับ

๒.  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาของเทศบาลและหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๓.  งานวิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเทศบาลและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก

๔.  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

๕.  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา   การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  และแผนพัฒนาเพิ่มเติม  (ถ้ามี)

๖.  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๗.  งานประสานกับหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา   การปฏิบัติตามแผนพัฒนาและการประเมินผลงานตามแผนพัฒนา

๘.  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ

ทราบและดำเนินการ

๙.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

๒.  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

๓.   งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

๔.  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ  ของเทศบาล  เพื่อจัดทำงบประมาณ

๕.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓.  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ  และงานติดตามและประเมินผล

๓.๑  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

๑.  งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. งานอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบันการศึกษาด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครนนทบุรี

๓.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒  งานติดตามและประเมินผล

๑. งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ     ของหน่วยงานภายในเขตเทศบาล และรายงานผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ครั้งต่อไป

๒. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

๓. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ

๔.  งานรับผิดชอบตู้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน  รวบรวมและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

๕. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.๓  งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายและ Network  ขององค์กร

๒.  งานดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยี  ( IT )  ภายในองค์กร

๓   งานดูแลรับเรื่องร้องเรียน  รับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร  ทางระบบ   Network

๔.  ประสานงานด้านต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือมาเชื่อมสัมพันธไมตรี

๕.  ให้คำปรึกษา  อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่เข้ามาช่วยงาน  หรือมาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

๖.  แปลเอกสาร  ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ

๗.  ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยงานและภาพพจน์ของประเทศ

๘.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๔.๑  งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

๒.  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัด  และรัฐบาล

๓.  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

๔.  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  สำรวจประชามติสำรวจกิจกรรมวิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมให้คำปรึกษา  แนะนำตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุม  ในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยที่รับผิดชอบ  เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

๕.  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

๖.  งานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการข้อมูล ข่าวสารทางท้องถิ่น

๗.  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล และหน่วยงานอื่น

๘.  งานต้อนรับ แนะนำการท่องเที่ยว  รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

๙.  งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และที่มีอยู่แล้ว

๑๐.  งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาในการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.  งานศิลป์  ออกแบบเขียนแผ่นป้าย  เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

๑๒.  งานช่างภาพ  เช่น  ถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ  ฯลฯ

–  งานตัดต่อวีดีทัศน์พร้อมลงเสียง  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล

–  งานออกแบบและจัดทำป้ายไวท์นิล (ผ้าใบ) พร้อมติดตั้งตามจุด        ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล

–  งานติดตั้งเครื่องเสียงทั้งหน่วยงานภายใน  และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓.  งานช่างไฟฟ้า  เช่น  ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์พร้อมให้คำปรึกษา

๑๔.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.  ฝ่ายนิติการ   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานในหน้าที่  ของกลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานวินัย / เรื่องร้องเรียน  กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา  กลุ่มงานคดี  และกลุ่มงานบังคับคดี

๕.๑  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๑  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานรับ-ส่ง  หนังสือ  และงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ

๒.  ร่างโต้ตอบพิมพ์หนังสือ

๓.  งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒  กลุ่มงานวินัยและเรื่องร้องเรียน

๕.๒.๑  งานวินัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  ดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง

๒.  ดำเนินการตรวจสอบสืบสวน  สอบสวนข้อเท็จจริง

๓.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒.๒  งานเรื่องร้องเรียน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  รับตรวจเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๒.   ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหาร  ลูกจ้าง  และประชาชน

๓.   ดำเนินการตรวจสอบ  สืบสวน  สอบสวนข้อเท็จจริง  เพื่อรายงานพยานหลักฐาน

๔.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓  กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา 

๕.๓.๑ งานนิติกรรมและสัญญา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  งานตรวจร่างสัญญาต่างๆ

๒.  งานร่างสัญญา

๓.  งานตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษา

๔.  งานตราเทศบัญญัติต่างๆ ของเทศบาล

๕.  งานตราข้อบังคับ  คำสั่ง  ประกาศเทศบาล

๖.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  คดีแพ่ง และคดีอาญา

๒.  คดีปกครอง

๓.  คดีภาษี

๔.  คดีล้มละลาย

๕.  งานให้คำปรึกษาและข้อหารือ

๖.  คดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.๕   กลุ่มงานบังคับคดี  

๕.๕.๑ งานบังคับคดี    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.  คดีแพ่ง  และคดีอาญา

๒.  คดีปกครอง

๓.  คดีภาษี

๔.  คดีล้มละลาย

๕.   งานให้คำปรึกษาและข้อหารือ

๖.  คดีตาม พ.ร.บ.

๗.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue