Nakornnonthaburi

News

เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2561

เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561, 1 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ...Readmore

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

          วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่ว ...Readmore

เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

 รับสมัคร อบรมวิชาชีพ ประจำปี 2560 สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งได้แก่ ต.สวนใหญ่, ต.บางเขน, ต.ตลาดขวัญ, ต.บางกระสอ และ ต.ท่าทราย โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. น้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อโรค  2. น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 4 สูตร (อบรมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 & ...Readmore

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

               ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2558 – 2560 จำนวน 31 ตำแหน่ง 34 อัตรา   รายละเอียดประกาศ การรับโอน ...Readmore

Element

Become a Member


Continue