Nakornnonthaburi

Report water levels

รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ

เทศบาลนครนนทบุรีมีพื้นที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

 • ทิศเหนือ ติดเขตเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีคลองบางตลาดเป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคลองบางเขน (เก่า) เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคลองประปาเป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
s-550x250

คลองภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีจำนวน 44 คลอง โดยมีคลองหลักที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี ดังต่อไปนี้

 1. คลองบางตลาด
 2. คลองบางธรณี
 3. คลองบางสร้อยทอง
 4. คลองบางกระสอ
 5. คลองบางซื่อน้อย
 6. คลองมะขามโพรง
 7. คลองบางแพรก
 8. คลองบางขวาง
 9. คลองบางตะนาวศรี
 10. คลองบางบุญนาค
 11. คลองบางเขน (เก่า) – อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร
 12. คลองส่วย

คลองหลักที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี โดยส่วนใหญ่ต้นคลองจะอยู่บริเวณถนนติวานนท์เท่านั้น   มีเพียง 2 คลองที่ยาวตลอดแนวเขตเทศบาลนครนนทบุรี คือ คลองบางตลาด และคลองบางเขน (เก่า) ทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำในพื้นที่จากถนนติวานนท์ถึงถนนประชาชื่น ในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงถนนงามวงศ์วานซึ่งเป็นถนนสายหลักผ่านเข้าออกเขตกรุงเทพมหานครด้วย

Element

Become a Member


Continue