Nakornnonthaburi

Situation inventory

ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายรับ ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่จัดเก็บเอง
ภาษีอากร(ที่จัดเก็บเอง) 235,930,000.00 243,107,198.27
ค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,297,000.00 54,131,011.79
รายได้จากทรัพย์สิน 135,378,090.00 141,628,865.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 10,100,000.00 8,967,724.21
รายได้เบ็ดเตล็ด 3,510,000.00 4,486,401.91
รายได้จากทุน 80,000.00 963,700.00
รายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1,059,580,000.00 1,111,132,199.39
เงินอุดหนุนทั่วไป 154,015,510.71 167,935,604.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (วัตถุประสงค์) 179,109,400.00 170,728,522.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 299,981,510.71 299,981,510.71
รวม 2,127,981,510.71 2,203,062,737.29

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

รายจ่าย ประมาณการ : บาท จ่ายจริง : บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป 326,826,460.00 293,959,748.10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 85,122,000.00 77,065,365.53
แผนงานการศึกษา 429,133,400.00 384,591,829.21
แผนงานสาธารณสุข 100,775,242.00 96,774,594.05
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,452,000.00 4,589,061.35
แผนงานเคหะและชุมชน 447,794,498.00 408,373,924.65
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 16,852,400.00 12,294,904.01
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 76,908,600.00 66,156,551.89
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 279,131,000.00 264,150,775.31
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์ 5,001,000.00 4,737,862.56
แผนงานงบกลาง 54,023,400.00 52,305,653.75
รวม 1,828,020,000.00 1,665,000,270.41

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายรับ ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่จัดเก็บเอง
ภาษีอากร(ที่จัดเก็บเอง) 219,300,000.00 249,622,818.91
ค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 41,305,000.00 52,375,397.51
รายได้จากทรัพย์สิน 121,913,000.00 142,398,324.34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 9,600,000.00 7,434,072.83
รายได้เบ็ดเตล็ด 2,002,000.00 3,194,518.91
รายได้จากทุน 80,000.00 325,350.00
รายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1,417,600,000.00 1,543,573,190.11
เงินอุดหนุนทั่วไป 354,700,000.00 330,459,543.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (วัตถุประสงค์) 352,207,186.66
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,076,565.22
รวม 2,166,500,000.00 2,683,369,415.48

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

รายจ่าย ประมาณการ : บาท จ่ายจริง : บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป 457,650,800.00 482,634,603.30
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 132,902,550.00 124,277,571.21
แผนงานการศึกษา 426,614,440.00 436,421,034.74
แผนงานสาธารณสุข 107,317,360.00 90,682,190.89
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11,202,000.00 265,428,273.04
แผนงานเคหะและชุมชน 502,608,400.00 475,983,864.36
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 23,397,600.00 12,189,909.36
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 74,038,000.00 61,340,607.83
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 316,214,000.00 298,888,070.84
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์ 1,136,400.00 922148, 38
แผนงานงบกลาง 113,418,560.00 85,946,201.32
รวม 2,166,500,110.00 2,333,792,326.89

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559

รายรับ ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่จัดเก็บเอง
ภาษีอากร(ที่จัดเก็บเอง) 239,500,000.00 249,325266.90
ค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 57,050,000.00 48,560,066.82
รายได้จากทรัพย์สิน 140,181,000.00 126,908,709.69
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 8,250,000.00 7,130,226.81
รายได้เบ็ดเตล็ด 4,331,000.00 4,397,759.09
รายได้จากทุน 90,000.00 98,160.00
รายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1,111,788,000.00 1,258,323,771.47
เงินอุดหนุนทั่วไป 338,000,000.00 321,981,784.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (วัตถุประสงค์) 318,839,916.24
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม 1,900,000,000.00 2,335,863,213.03

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

รายจ่าย ประมาณการ : บาท จ่ายจริง : บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป 255,739,100.00 194,822,510.90
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 47,771,100.00 31,190,939.94
แผนงานการศึกษา 339,181,950.00 259,713,422.10
แผนงานสาธารณสุข 119,816,500.00 87,930,708.28
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11,093,400.00 4,587,031.02
แผนงานเคหะและชุมชน 556,259,400.00 443,412,132.98
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 24,468,500.00 13,986,736.89
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 121,245,300.00 56,933,222.98
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 281,601,200.00 315,810,722.63
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์ 43,370,200.00 93,928, 75
แผนงานงบกลาง 109,453,350.00 59,282,037
รวม 1,900,000,000.00 1,468,604,393.47

Element

Become a Member


Continue