Nakornnonthaburi

Suan Yai Municipal District Office

Miss Kullayanawut  Klintong

Municipal District Chief of Suan Yai

อำนาจหน้าที่

แขวงสวนใหญ่   แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น  ดังนี้

๑. งานสำนักงานแขวง   มีหน้าที่เช่นเดียวกับสำนักปลัดเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการ   งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำหรับในเขตพื้นที่แขวงและงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

 

         ๒. ฝ่ายการคลัง   มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานจัดเก็บรายได้ และงานเร่งรัดรายได้

.๑ งานจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

(๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของแขวง  และเทศบาล

(๔)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

(๕) งานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

.๒ งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

(๒) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือ คำร้องภายในกำหนด  และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

(๓)   งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี   กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

(๔) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี   ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นภายในกำหนด

(๕) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

(๖) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๗) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

 

๓. งานสาธารณสุข   มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ       งานรักษาพยาบาล  งานทันตสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

Element

Become a Member


Continue