"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) นำโดยผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยมีนางสาวสุกัญญา สุขการณ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในการนี้นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ดังนี้ “ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารเทศบาลนครนนทบุรีอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล”

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 3
2 / 3
3 / 3

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล