"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) นำโดยผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักปลัดเทศบาลได้จัดกิจกรรมกล่าวคำประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลนครนนทบุรี ภายใต้โครงการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยปลัดเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ได้นำกล่าวคำประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้ ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกล่าววัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครนนทบุรี “เสียสละ อุทิศตน คือ คนเทศบาล”

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล