"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครนนทบุรี (LOGO DESIGN CONTEST)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครนนทบุรี (LOGO DESIGN CONTEST) เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับใช้รณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความรักความสามัคคี และส่งต่อการสร้างคุณลักษณะของคนเทศบาลที่พึงประสงค์ในรุ่นต่อๆไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวด ดังนี้

1. นายณัฐวรรธน์ จุลเดชนันทชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รางวัลชนะเลิศ

2. นางสาวภรณ์นภัส คงแย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวนุจรินทร์ ปันจูวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4. นายวิสูตร ตุลยสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รางวัลชมเชย

5. นางสาวสังวาล ประดิษฐ์ทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล รางวัลชมเชย

6. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา รางวัลชมเชย

7. นางสาวจารุวรรณ บุญสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล รางวัลชมเชย

8. นายณัฐวุฒิ สวนอ่วม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รางวัลชมเชย

9. นายภาวิตร แสงกำเลิศ ผู้ช่วยครู(ศิลปะ) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ รางวัลชมเชย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล