"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายสำคัญต่างๆ ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายสำคัญต่างๆ ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ. 2562 และประกาศกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง พ.ศ. 2562” โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล