"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
30 กรกฎาคม 2564

               ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยประกาศรับสมัครบุคคลฯ

ตั้งแต่วันที่  12 - 20 กรกฎาคม 2564  นั้น

               เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า

มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ