"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา และแขวงท่าทราย)
6 กรกฎาคม 2565

                    ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา และแขวงท่าทราย)

*** รายละเอียดประกาศ ***   (Download)

                   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล, ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

                            สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.00 – 10.30 นาฬิกา และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา 10.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

                   2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (สำนักการคลัง), ผู้ดูแลเด็ก, ภารโรงและพนักงานขับรถยนต์ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติ เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

                   3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (สำนักการช่าง) มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติ เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1