"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวทางดำเนินการทางวินัย พนักงานเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

สาระสำคัญพระราชบัญญัติ จัดตั้ง อปท. ที่แก้ไขใหม่ ปี 2562

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

- ข้อมูลจำนวน อปท. ล่าสุด

 

>>> หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน (จันทรา เทพสุวรรณ)

รายงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน (วราภรณ์ บำรุงเงิน)

รายงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน (ปาริชาติ ทองพันชั่ง)

รายงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน (ศศิธารี รามพร้อมพงษ์)

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ 85" ธนยศ

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ 85" กัญญาภา

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4"

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักวิชาการตรวจสอบภายใน" รุ่นที่ 6

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักวิชาการศึกษา" รุ่นที่ 67

รายงานการฝึกอบรม  หลักสูตร "่ นายช่างโยธา" รุ่นที่ 11

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักสันทนาการ" รุ่นที่ 1

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ" รุ่นที่ 136

รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 85

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 86

รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 86

รายงานการเข้าอบรม หลักสูตร "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)" รุ่นที่ 24 

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 90

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "พนักงานดับเพลิง"

 

>>> หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การจัดทำแผนงบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย  การเขียนรายงานและสรุปรายงาน เป็นต้น

รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร"

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (ศรีศักดิ์)

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89) และแนวทางปฏิบัติราชการที่ อปท. ควรรู้ รุ่นที่ 2

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1"

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562"

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันสุขภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ"

รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง "การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era)

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----