"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

>>> ประกาศกำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหมด 8 ฉบับ

>>> 1. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางคุณธรรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี

>>> 2. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

>>> 3. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี

>>> 4. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  (Anti-Corruption Policy)

>>> 5. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

>>> 6. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

>>> 7. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลยพินืจในการปฏิบัติหน้าที่

>>> 8. ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ฯ

 

>>> แนวทางดำเนินการทางวินัย พนักงานเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

>>> นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

>>> นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2563

>>> นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2557

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----