"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การฝึกอบรม หลักสูตร "การน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการที่ดีและการศึกษาดูงานโครงการอัยเนื่องมาจากพระราชดำริ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565

รายงานสรุปการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันวันต่อต้านคอร์รัปชัน (วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564)

- การฝึกอบรม หลักสูตร "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2564

- การฝึกอบรม หลักสูตร "บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาดูงาน" ระหว่างวะนที่ 7-9 มกราคม 2565

- การฝึกอบรม หลักสูตร "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ"  ระหว่างวะนที่ 13-14 มกราคม 2565

- การฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 

- การฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "การให้ความรู้ พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539 และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" วันที่ 8 กันยายน 2564

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "เทศบาลนครนนทบุรีโปร่งใสห่างไกลผลประโยชน์ทับซ้อน" วันที่ 7 กันยายน 2564

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "การให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540" วันที่ 6 กันยายน 2564

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างทีมงานในยุค New Normal” วันที่ 23 ส.ค. 2564

>>> การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ หลักสูตร "การสร้างค่านิยมที่ดี และต่อต้านการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่” วันที่ 19 ส.ค. 64

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” วันที่ 20 ส.ค. 2564

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" วันที่ 9 เม.ย. 64

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคล ของ อปท." วันที่ 13 มี.ค. 64

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562" วันที่ 29 ม.ค. 64

>>> การฝึกอบรมหลักสูตร “ศึกษาทำความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างฯ  (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง” 15-16 ต.ค. 64

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น (วันที่ 25 ต.ค. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563

>>>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น (วันที่ 8-9 ก.ย. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

>>> การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

>>> การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

>>> การพัฒนาพฤติกรรมการบริการการทำงานเป็นทีม สำนักการช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562

 

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----