"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวน้ำเพชร ฉัตรปุญญานนท์
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางกชกร เงินบำรุง
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
นายปิยะ ฟองศรัณย์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
นางสาวพรรษ์สุดา ไก่แก้ว
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวทิพย์วารี บัณฑิตรัตนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข
นายกีรติ คุณวโรตม์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
นายปลายพิสุทธิ์ ปกาศิตอนันต์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางนวลเพ็ญ เหล่าตระกูลงาม
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
นางบุปผา เถาว์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล