"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักการศึกษา
นายสมชาย ทับยาง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นายประชัน ใจวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นางรัณดา นิธิธัชพล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางศศิธร แกล้วทนง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจตุรงค์ เจริญภาพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นางสาววีรยา โชควิเชียรฉาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน
นายวิสูตร ตุลยสุข
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางจรัล แสนหว้า
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
นางสุทธาทิพย์ เมืองสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์