"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางกัญญาภา จำพรต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุขุมาล ถนอมนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นางสุนิตา เชื้อสำราญ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ