"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
นางพัชรี ถิรขจรวงศ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
นางพัชรี ถิรขจรวงศ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวโสนิดา บุญฉ่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมมาตร น้ำวน
นักสันทนาการปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
นายคัมภีร์ พ่วงรอดพันธุ์
นักสันทนาการปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว