"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1328
นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1328
น.อ. สวาท นิยมเหตุ
รองนายกเทศมนตรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1328
นายนิยม ประสงค์ชัยกุล
รองนายกเทศมนตรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1328
นางสุรภี รุ้งโรจน์
รองนายกเทศมนตรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1328
นาย ส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสมพงษ์ เทียนเงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ จำรัสเศรณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุพล ทองมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสนธยา ทองดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี