"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
ประธานสภาเทศบาล
นายมนัส ทรัพย์วิเชียร
รองประธานสภาเทศบาล
เขต 1
นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวรวุฒิ ศรีนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวีรวัฒน์ อินทรลักษณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายกฤช ไชยศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประวี่ แสงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมัชญ์ จรเสมอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เขต 2
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมนัส ทรัพย์วิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปฏิยุทธ อยู่ผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายศิวกร จีนเกษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เขต 3
นายวุฒิชัย มะสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวรุตม์ ปันยารชุน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นางสาวจินตนาพร คงเกิดสีห์รัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสุรชาติ กันนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เขต 4
นางสาวปริญญา ปุณหะกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายมนตรี ประเทืองสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายปริญญา วงศ์สิริฉัตรชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายสมบูรณ์ เฝ้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายพงศ์ชัย เกาะหมาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต4