"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางปฏิมาภรณ์ ทองเนตร
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นางสาวสุชาดา ขำสืบสุข
หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
นายธนยศ ธนเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
นายชรินทร์ สินธ์สงวน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง