"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักการคลัง
นางฐานันทิพย์ ทิมจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
นายประสาน หวังอุดมชัย
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
นางจุรณิตา น้อยนุช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฎฐา พัดประดับ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสมฤดี ศรีโสภา
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
นางสาวปลิตา กิจธรรม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
นางกนกวรรณ เพิ่มพูล
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1
นางสาวชูพงษ์ เทศะนันทน์
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2
นางสาวปภัสสร สัมฤทธิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้