"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักการช่าง
นายคม แสงบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นายวุฒิชัย นิธิสิริอมร
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นายมานพ ฤทธิเดช
ผู้อำนวยการส่วนการโยธาและสุขาภิบาล
นางจินดา ศิลปชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาานทั่วไป
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นายวัฒนชัย วิทยาประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายขออนุญาตอาคาร
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
นายสมหมาย บุบผามาโล
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
นายวินัย ควรสนอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายอัมรินทร์ กิจธรรม
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
นายถาวร เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ
นายไชยา กลิ่นหอม
หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ
นายศิววุฒิ เนียมวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
นายวิโรจน์ ชื่นอุรา
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการระบายน้ำ
นายนรินทร์ เวียงวะลัย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร