"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี
คะแนนโหวต 5.00/5 คะแนน จากผู้โหวต 4 ท่าน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

          ประชากรผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องได้รับความดูแล จากสภาพร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากโรคภัย อุบัติเหตุ และอาชญากรรมได้ง่าย ประกอบกับการดูแลของครอบครัวที่ไม่เพียงพอ ทำให้ผู้สูงอายุต้องถูกทิ้งให้เป็นภาระของสังคม

          เทศบาลนครนนทบุรีเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางเทศบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ

          ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตั้งอยู่ภายในศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี  บริเวณสามแยกสนามบินน้ำ ถนนติวานนท์ ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 8,158 ตารางเมตร

          วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีความหลากหลาย ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ  โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย มีความสุข มีความเบิกบาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น นำไปสู่สภาวะร่างกายที่แข็งแรง ทำให้มีอายุที่ยืนยาวสืบต่อไป

          เทศบาลนครนนทบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

กิจกรรม

         กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และออกกำลังกาย

                   1. ไม้พลอง

                   2. ไท้เก๊ก

                   3. จินกังกง

                   4. เต้าเต๋อซิ่นซี

                   5. ออกกำลังกายบริหารสมอง

                   6. แอโรบิก

                   7. โยคะ

                   8. ไลน์แดนซ์

                   9. ผ้าหลุนต้าฝ่า

                   10. เก้าอี้นวดไฟฟ้า

                   11. เครื่องออกกำลังกาย

                   12. ปิงปอง

                   13. ตารางเก้าช่อง

          กิจกรรมนันทนาการ

                   1. ลีลาศ

                   2. กลองยาว

                   3. กิจกรรมเข้าจังหวะ และซี่กง

                   4. นาฏศิลป์ และรำวงประยุกต์

                   5. รำดอกบัว

                   6. ดนตรีไทย

                   7. ดนตรีสากล

                   8. ฝึกการออกเสียง และร้องเพลง

                   9. คาราโอเกะ

         กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ วิชาการต่าง ๆ

                   1. สีน้ำสร้างสรรค์

                   2. เพ้นท์ผ้า

                   3. ศิลปะประดิษฐ์

                   4. Nature of Art

                   5. เรียนภาษาอังกฤษ

                   6. เรียนภาษาจีนกลาง

                   7. เรียนภาษาญี่ปุ่น

                   8. โหราศาสตร์

                   9. ปฏิบัติธรรม

                   10. ห้องสมุด

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี ยื่นใบสมัครสมาชิกด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ดังนี้

                   - บัตรประจำตัวประชาชน                            

                   - ทะเบียนบ้าน (เพื่อใช้ในการยืนยันบุคคลในเขตเทศบาลนครนนทบุรี)

         2. ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

                   2.1 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ต.สวนใหญ่, ต.บางกระสอ, ต.ตลาดขวัญ, ต.บางเขน, ต.ท่าทราย)

                            - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              100  บาท

                            - ค่าสมาชิกรายปี สมาชิกสามัญ   300  บาท  (อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก)

                            - ค่าสมาชิกรายปี สมาชิกวิสามัญ  500  บาท  (อายุตั้งแต่ 45 ปี ถึง 60 ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก)

                   2.2 นอกเขตเทศบาลนครนนทบุรี

                           - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               200  บาท

                           - ค่าสมาชิกรายปี สมาชิกสามัญ   600  บาท  (อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก)

                           - ค่าสมาชิกรายปี สมาชิกวิสามัญ  800  บาท  (อายุตั้งแต่ 45 ปี ถึง 60 ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก)

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

          1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

         2. ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการและขึ้นอาคาร เฉพาะสมาชิก เท่านั้นห้ามสมาชิกนำบุคคลภายนอกขึ้นอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

         3. กรุณาคล้องบัตรสมาชิกตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีไม่ได้นำบัตรสมาชิกมากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าบัตรสูญหายหรือชำรุดเสียค่าบัตรใหม่ 100 บาท ค่าสายคล้องบัตร 50 บาท

         4. สมาชิกต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

         5. กรุณาถอด/เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องกิจกรรมทุกห้อง

         6. ห้ามนำทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ออกนอกพื้นที่สมาชิกต้องรับผิดชอบในความชํารุดหรือสูญหายของวัสดุอุปกรณที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือความประมาทของสมาชิกตามอัตราที่กําหนด

         7. ห้ามรับประทานอาหารบริเวณอาคาร ยกเว้นชั้น 1 และบริเวณที่จัดให้เท่านั้น

         8. ห้ามสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และสารเสพติดทุกชนิด

         9. ห้ามส่งเสียงหรือทำกิจกรรมอันเป็นการรบกวนสมาชิกท่านอื่นๆ

         10. ห้ามเปิดหรือปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ช่วยกันดูแลอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหากอุปกรณ์ต่างๆ เกิดขัดข้องกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไข

         11. ห้ามปิดป้ายประกาศ เชิญชวน โฆษณา ขีดเขียนข้อความ แจกใบปลิว เผยแพร่เอกสารสิ่งตีพิมพ์โดยมิได้รับอนุญาต

         12. ห้ามจำหน่ายสินค้าและบริการทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต

         13. ห้ามจอดรถนอกเวลาที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกำหนด

         14. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใดๆ นอกภาชนะที่จัดไว้

         15. โปรดช่วยกันประหยัดพลังงาน กรุณาปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังจากเลิกใช้งาน

         16. โปรดระวังทรัพย์สินของท่าน กรณีต้องการใช้ตู้ล๊อกเกอร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืมกุญแจหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายให้ในทุกกรณี

         17. ในการทำกิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้จัดผู้ควบคุมและดูแลในการทำกิจกรรม แต่หากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไม่สามารถรับผิดชอบได้

         18. หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรีสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีเงื่อนไข

 

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

โทร 0 2589 7714, 0 2589 7715 หรือ 0 2589 7716

Facebook : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

 

 

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอื่นๆ