"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ทั้งนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการทดสอบ จำนวนทั้งหมด 47 ราย โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการประกาศเกียรติคุณ จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ตามลำดับรายชื่อดังนี้

1. นางกัญญาภา จำพรต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

2. นางสาวกษุณา จำนงบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ และแผนงาน

3. นางสาวจิราภรณ์ ขันธหัตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองวิชาการ และแผนงาน

4. นายสุทธิเดช เลาะเหาะ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ กอง ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

5. นางสาวปาริชาติ ทองพันชั่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตนปฏิบัติการ กอง ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

6. นางสาวนุจรินทร์ ปันจูวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

7. นางสาวณัฐพร มาอุ่น นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กองส่งเสริม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

8. นางสาววรรณภรณ์ แก้วบ้านตรุด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักการศึกษา

9. นางสาวจิราภา วงศ์วรรธนะโชติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักกการศึกษา

10. ส.ท.หญิง นิธิมา ลาภจงประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษา

11. นางสาวจุฑารัตน์ ทองพะวา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักการคลัง

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล