"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี
29 ธันวาคม 2564

              ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  เข้ารับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  นั้น

              การคัดเลือกบุคคลดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี  ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดตามไฟร์เอกสารที่แนบ