"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
18 พฤษภาคม 2565

 

                   ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

*** รายละเอียดประกาศ ***

เอกสารวันมารายงานตัว

1. หนังสือค้ำประกันการทำงาน   (เอกสาร)

   (หนังสือค้ำประกันห้ามขีดฆ่า ห้ามลบ ห้ามแก้ไข หากผิดให้เปลี่ยนใบใหม่เลย)

   ** ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำมาด้วย **

2. หนังสือรับรองบุคคล    (เอกสาร)

3. แบบ-รปภ.1 (กรอกมาให้เรียบร้อย)    (เอกสาร)

4. ตัวอย่างการกรอก แบบ-รปภ.1    (เอกสาร)

5. รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ตรวจหาสารเสพติด