"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 ก.ค. 63
24 กรกฎาคม 2563

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  จำนวน 57 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที ่ 5 - 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย