"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงาน สรุปผลสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564