"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเจ้าหน้าที่
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ