"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559