"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559